Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Trenerske kompetence

Izraz "kompetence" razumemo kot sistem vrednot, odnosov, prepričanj, veščin in znanj, ki ga je mogoče uspešno uporabiti v praksi za upravljanje različnih kompleksnih situacij in nalog. Pomembni predpogoji za uspešno uporabo razvitih kompetenc pa so tudi samozavest, motivacija in zagotovljeni osnovni pogoji za uspešno delovanje in dobro počutje (well-being).

SALTO Training & Cooperation Resource Centre iz Nemčije, ki Evropsko komisijo podpira pri izvajanju Evropske strategije usposabljanj na področju mladine, je v avgustu 2014 vzpostavil Kompetenčni model za trenerje v mednarodnem mladinskem delu

V njem so opredeljena naslednja kompetenčna področja:

  • razumevanje in usmerjanje individualnih in skupinskih učnih procesov 
  • učenje učenja 
  • oblikovanje izobraževalnih programov
  • učinkovito sodelovanje v timih
  • sposobnost učinkovite komunikacije z drugimi
  • medkulturne kompetence

V letu 2016 so se na evropski ravni pričeli pogovori o tem, da bi se modelu dodalo še eno kompetenčno področje, in sicer "politične kompetence".

Movit je model upošteval že pri svojih razpisih za trenerje, nanj pa se naslanjamo tudi pri načrtovanju in oblikovanju rednih usposabljanj za trenerje.

Od naših trenerjev tako pričakujemo naslednje kompetence:

1. Ustrezne kompetence za izvajanje usposabljanj in seminarjev

a) Splošne kompetence:

- razumevanje in usmerjanje individualnih in skupinskih učnih procesov 

(pod to kompetenco razumemo: izbiranje, prilagajanje ali oblikovanje ustreznih metod, ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja, podpiranje udeležencev pri opredeljevanju njihovih učnih potreb in doseganju učnih ciljev ter premagovanju morebitnih ovir na tej poti, razumevanje in usmerjanje skupinske dinamike na način, ki upošteva različne načine učenja, spodbujanje aktivne participacije ter motiviranje udeležencev, spodbujanje ustvarjalnosti, reševanja problemov ter razmišljanja izven ustaljenih okvirov, učinkovito obvladovanje lastnih čustev na usposabljanjih ter spoštovanje etičnih meja udeležencev);

- učenje učenja 

(pod to kompetenco razumemo: vrednotenje lastnih učnih dosežkov in kompetenc, opredeljevanje učnih ciljev ter proaktiven odnos do njihovega doseganja, sposobnost osebnostnega in strokovnega razvoja preko povratnih informacij, upoštevanje in uspešno spopadanje z nepredvidenimi učnimi situacijami ter rezultati, opredeljevanje ter razširjanje ustreznih virov za podporo individualnemu učenju);

- oblikovanje izobraževalnih programov

(pod to kompetenco razumemo: razvijanje izobraževalnega pristopa na podlagi principov in vrednot neformalnega učenja, prenašanja znanja ali vrednot, povezanih s posamezno aktivnostjo, na udeležence, upoštevanje socialno-političnega ozadja udeležencev pri oblikovanju izobraževalnega programa, po potrebi vključevanje IKT, e-učenja ter drugih orodij in metod v izobraževalno aktivnost, oblikovanje procesa vrednotenja učinkov, izbiranje ter oblikovanje ustreznih metod za zbiranje, interpretacijo in razširjanje informacij (podatkov, virov, izsledkov ipd.)); 

- učinkovito sodelovanje v timih

(pod to kompetenco razumemo: aktivno prispevanje k izvajanju nalog tima, pripravljenost za prevzemanje odgovornosti, spodbujanje in vključevanje drugih članov tima, učenje z drugimi in od njih, zavedanje timskih procesov in njihovega vpliva na učinkovitost timov, uspešno obvladovanje nesporazumov);

- sposobnost učinkovite komunikacije z drugimi

(pod to kompetenco razumemo: sposobnost aktivnega poslušanja, sposobnost empatije, sposobnost jasnega izražanja misli in čustev, zavedanje vprašanj, povezanih z identiteto posameznika, zavedanje o raznolikosti);

- medkulturne kompetence 

(pod to kompetenco razumemo: kritično sprejemanje nejasnosti in sprememb, sposobnost vzdrževanja zavedanja o identiteti posameznikov, pripravljenost in sposobnost razmišljanja o identiteti, kulturi in s tem povezanimi razsežnostmi z različnih vidikov, sposobnost kritičnega premisleka in distanciranja od lastnih videnj, pristranskosti ter stereotipne izgradnje realnosti, uporaba različnih načinov in metod za dvig samozavedanja, delovanje v skladu s človekovimi pravicami)

b) Za mednarodna usposabljanja in usposabljanja prostovoljcev EVS dodatno še:

- sposobnost suverene priprave in izvedbe usposabljanj v angleškem jeziku.

2. Ustrezna znanja, potrebna za delo v kontekstu programa Erasmus+: Mladi v akciji

a) Splošna znanja:

- dobro poznavanje področja neformalnega učenja v mladinskem delu

(pod tem razumemo: poznavanje osnovnih teoretičnih konceptov, kot so razlike med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem, razumevanje uporabe neformalnega učenja v mladinskem delu, še posebej pri delu z mladimi z manj priložnostmi) 

- poznavanje področja mladine, mladinskega dela in mladinske politike v Sloveniji

(pod tem razumemo: poznavanje ključnih akterjev na področju mladine pri nas, seznanjenost s ključnimi zakoni, dokumenti in procesi na področju mladinskega dela in mladinske politike)

- dobro poznavanje programa Erasmus+, še posebej poglavja mladine (Erasmus+: Mladi v akciji)

(pod tem razumemo: poznavanje širših ciljev novega združenega programa Erasmus+, razumevanje ciljev in umestitve mladinskega poglavja (Erasmus+: Mladi v akciji) v kontekstu programa Erasmus+, seznanjenost z ureditvijo glede izvajanja programa v Sloveniji, poznavanje ključnih ukrepov na področju mladine ter osnovnih značilnosti aktivnosti, za katere je mogoče pridobiti podporo iz programa, poznavanje osnovnih tehničnih pravil programa, kot so prijavni roki, sodelujoče države ipd.);

- poznavanje evropske mladinske politike

(pod tem razumemo: seznanjenost s Prenovljenim okvirom evropskega sodelovanja na področju mladine ter ključnimi procesi in dokumenti razvoja mladinske politike na evropski ravni).

b) Za usposabljanja prostovoljcev EVS dodatno še:

- odlično poznavanje pravil in filozofije Evropske prostovoljne službe;

- vključenost v projekte EVS v preteklosti predstavlja prednost.

 

Na razvoju kompetenc veliko delajo trenerji sami, mi pa jih pri tem po svojih močeh podpiramo bodisi z organizacijo nacionalnih usposabljanj zanje ali (so)financiranjem njihove udeležbe na razpisanih mednarodnih usposabljanjih. Več o našem vlaganju v usposabljanja trenerjev je na voljo tukaj.    

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih