Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Priprava na mobilnost

Na tej podstrani navedene informacije so relevantne in se nanašajo samo na izvajanje projektov prostovoljstva (EVS) v programu Erasmus+, ki so že bili sprejeti v letih 2014-2018. V kolikor želite prijavljati projekte prostovoljstva v program Evropska solidarnostna enota, so aktualne informacije dostopne na podstrani Evropska solidarnostna enota

Informativni paket za prostovoljce (Infokit)

V skladu z Listino prostovoljstva Eramsus+:Mladi v akciji je koordinacijska organizacija dolžna poskrbeti za to, da udeleženci prostovoljskih aktivnosti prejmejo Informativni paket za prostovoljce.

V praksi, dokument prostovoljcem preda njihova pošiljajoča organizacija pred odhodom na aktivnost, praviloma v sklopu priprav na njihovo mobilnost. V njem prostovoljci najdejo pismo dobrodošlice, informacije o tem, kaj lahko pričakujejo od prostovoljske aktivnosti , informacije o potrdilu Youthpass in navodila glede zavarovanja.

Sporazum o prostovoljstvu

Pred prihodom na aktivnost mora vsak prostovoljec z organizacijo gostiteljico podpisati Sporazum o prostovoljstvu (Volunteering Agreement), priporočamo pa tudi vključitev pošiljajoče organizacije ter njen so-podpis sporazuma. Priporočeno je, da je Sporazum o prostovoljstvu v jeziku, ki ga razumejo vse vključene strani, kar je najpogosteje angleščina, zato spodaj objavljamo dokumente v slovenskem in angleškem jeziku.

V tem sporazumu morajo biti opredeljeni vsaj naslednji elementi:

 • podatki o koordinacijski in gostiteljski organizaciji & prostovoljcu,
 • trajanje aktivnosti,
 • pravice in dolžnosti prostovoljca ter vključenih organizacij,
 • finančna podpora & izplačila, 
 • zavarovanje prostovoljca,
 • način izvajanja jezikovne podpore, 
 • obvezna predaja Infokita za prostovoljce,
 • vloga in naloge, ki jih bo izvajal prostovoljec, 
 • obvezna oddaja lastnega zaključnega poročila s strani prostovoljca.

Pri pripravi sporazuma o prostovoljstvu naj upravičenci oz. koordinacijske organizacije upoštevajo tudi Smernice Nacionalne agencije glede zagotavljanja minimalnih standardov za prostovoljce v projektih prostovoljstva

Spodnji predlog sporazuma o prostovoljstvu je torej minimum, kar mora biti zapisano, zato ste organizacije spodbujene, da ta sporazum razširite z dodatnimi določili, ki so relevantni za vaš projekt. 

Sporazum o prostovoljstvu je sicer interni dokument med partnerskimi organizacijami in prostovoljcem, vendar Nacionalna agencija ne sodeluje pri njegovi pripravi. Hkrati pa je Sporazum tudi Priloga VI k Sporazumu o dodelitvi dotaciji, ki je podpisan med Nacionalno agencijo in upravičencem. Zato Sporazum o prostovoljstvu predstavlja obvezujoč dokument, katerega mora koordinacijska organizacija predložiti pristojni Nacionalni agenciji skupaj s podpisanim Sporazumom o dodelitvi dotacije ali najkasneje 6 tednov pred začetkom posamezne aktivnosti, na katero se nanaša.

Zavarovanje prostovoljcev

Spodaj zapisana določila glede zavarovanja veljajo tako za projekte Evropske prostovoljske službe kot tudi za projekte prostovoljstva.

Vsak prostovoljec je v času prostovoljske aktivnosti upravičen do zavarovanja, ki ga zagotavlja zavarovalnica Cigna, krije pa ga neposredno Evropska komisija in tako prispevek za zavarovanje ni del proračuna posameznega projekta. Zavarovanje Cigna je komplementarno zavarovanje in za prostovoljce, ki prihajajo iz držav EU, ne nadomešča obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljci morajo tako pred odhodom na mobilnost v svoji državi na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja (oziroma nacionalnega sistema socilane varnosti) pridobiti Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC – European Health Insurance Card), ki je za državljane EU z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem brezplačna. Za ostale prostovoljce, ki niso upravičeni do Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, pa lahko Cigna opravlja vlogo primarnega zavarovanja. 

Za pridobitev zavarovanja je odgovorna koordinacijska organizacija v sodelovanju s pošiljajočo in/ali gostiteljsko organizacijo. Zavarovanje mora biti urejeno vsaj 14 dni pred pričetkom prostovoljske aktivnosti, krije pa celotno obdobje trajanja aktivnosti ter še dva polna meseca po datumu zaključka aktivnosti. 

Kako skleniti zavarovanje Cigna?

Projektom, ki so sprejeti v program Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, koordinacijski organizaciji po podpisu Sporazuma o dodelitvi dotacije posredujemo elektronsko sporočilo, v katerem je povezava za dostop, preko katerega nato organizacija sklene zavarovanje. Skupaj s povezavo organizacija prejme tudi informacije o kritjih in podpori v okviru zavarovanja za prostovoljce, kar podrobno predstavljajo naslednji trije dokumenti (dokumenti so v angleškem jeziku):

Od akreditiranih organizacij se pričakuje ustrezno poznavanje Cigna zavarovanja oz. zgoraj navedenih dokumentov, pri čemer je pomembno, da se z njimi seznanite najkasneje ob začetku prostovoljske aktivnosti in ne šele, ko potrebujete pomoč zavarovalnice.

Vsak prostovoljec iz EU mora torej:

 • imeti Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC) ter
 • biti vpisan v zavarovanje Cigna (komplementarno zavarovanje).

Prostovoljci, ki niso državljani EU, morajo:

 • biti vpisani v zavarovanje Cigna (osnovno zavarovanje).

Evropska komisija opozarja, da se zaradi pogostih poskusov neupravičenega izkoriščanja zavarovalne sheme (menjava medicinskih pripomočkov, ko to ni potrebno, medicinski posegi, ki niso v skladu z namenom zavarovanja, ipd.) za vse udeležence zaostrujejo pogoji in pravice na področjih, kjer je bilo največ ugotovljenih zlorab (npr. menjava dioptrijskih očal, nenujni zobozdravstveni posegi), zato Nacionalna agencija močno priporoča, da se zavarovalna shema uporablja skladno s svojim namenom ter se kontaktira zavarovalnico pred načrtovanimi posegi z namenom predhodne odobritve posegov/stroškov s strani zavarovalnice oziroma v izogib nastanka stroškov, ki jih zavarovalnica ne bo štela kot upravičene in posledično ne bodo povrnjeni.

Urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne mlade, potencialne prostovoljce v programu Erasmus+

Za projekte, ki bodo vključevali brezposelne mlade, ki imajo v času prijave projekta v program obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno kot občani, z odhodom na prostovoljsko aktivnost pa si ga morajo zaradi neizpolnjevanja pogojev kriti sami, predlagamo, da koordinacijske organizacije zaprosijo za povrnitev tovrstnih stroškov že na ravni prijave projekta v program, in sicer pod postavko izredni stroški. 

Najkasneje z dopolnjenim 26. letom postane vsak občan, neodvisno od statusa, zavezanec za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Izjema so le brezposelni, ki jim v nekaterih primerih obvezno zdravstveno zavarovanje krijejo občine njihovega stalnega prebivališča. Prostovoljci z odhodom v tujino to pravico izgubijo, kar pomeni, da so za obdobje trajanja aktivnosti zakonsko zavezani k plačevanju mesečnih premij obveznega zdravstvenega zavarovanja, četudi se njihov socialni položaj z vključenostjo v prostovoljsko aktivnost ni spremenil.

Na Nacionalni agenciji že leta stremimo h kar največjemu vključevanju mladih z manj priložnostmi v projekte programa, hkrati pa se zavedamo, da je plačilo premij obveznega zdravstvenega zavarovanja za mnoge dolgotrajno brezposelne mlade prostovoljce veliko breme. Zato si prizadevamo, da bi za slovenske prostovoljce, ki jim je pred pričetkom njihove prostovoljne službe dotično zavarovanje plačevala matična občina, v obdobju njihovih aktivnosti pri pristojnih inštitucijah dosegli zamrznitev obveznosti plačevanja premij obveznega. 

Ker do sistemskih rešitev za zdaj še nismo prišli, še vedno velja, da mora imeti vsak slovenski prostovoljec v času trajanja aktivnosti poleg zavarovanja Cigna tudi veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja za tujino. Kot navedeno zgoraj, v primeru brezposelnih prostovoljcev predlagamo, da se za povrnitev tovrstnih stroškov v upravičenih primerih zaprosi že na ravni prijave projekta v program, in sicer na postavki izredni stroški. Druga možnost je, da v času sklepanja zavarovanja stopijo v kontakt z zavarovalnico Cigna, ki v specifičnih primerih in na podlagi konkretne situacije lahko prevzame tudi vlogo primarne zavarovalnice in krije tudi stroške, ki jih sicer krije osnovno zdravstveno zavarovanje.

Poudarjamo, da tovrstno pravilo velja izključno za projekte prostovoljstva, ki bodo vključevali brezposelne mlade, ki so v času prijave projekta v program obvezno zdravstveno zavarovani kot občani (in jim torej zavarovanje krije njihova matična občina) .

Urejanje statusa prostovoljcev na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) in Centru za socialno delo (CSD)

Na Nacionalni agenciji smo prejeli veliko vprašanj v zvezi z urejanjem statusa prostovoljcev na območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje in na Centrih za socialno delo, zato vam sporočamo: 

Glede urejanja statusa prostovoljcev na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), velja 44. člen Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, skladno s katerim je udeležba v projektih EU navedena kot upravičen razlog za oprostitev aktivnega iskanja zaposlitve. Natančneje (kopirano iz Pravilnika):

»Osebni svetovalec in brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se lahko pred nastankom enega od razlogov za oprostitev obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve v zaposlitvenem načrtu dogovorita, da je oseba oproščena aktivnega iskanja zaposlitve: 

 • v času vključitve v usposabljanje in izobraževanje v okviru projektov Evropske unije ali drugih mednarodnih projektov, katerih trajanje ni daljše od 12 mesecev, če je vključitev smiselna po kriterijih, ki veljajo za vključitev v ukrepe APZ.«

Nujno potrebno je, da se brezposelne osebe, preden se vključijo v projekte prostovoljstva, s svojimi svetovalci na ZRSZ dogovorijo, da se jim na podlagi omenjenega pravilnika za čas udeležbe v projektu zamrzne status iskalca zaposlitve, ter dogovor s svetovalcem tudi podpišejo. 

V kolikor bi prihajalo do neskladij s Pravilnikom, se prosimo obrnite neposredno na Barbaro Gogala (Barbara.Gogala(@)ess.gov.si).

Glede urejanja statusa prostovoljcev na Centrih za socialno delo (CSD) pa prostovoljcem, ki prejemajo socialno podporo, predlagamo, da naj se glede ohranitve socialne pomoči in pridobitve morebitnega dodatka na aktivnost v času aktivne vključenosti v projekt, za več informacij obrnejo na pristojno službo CSD.

Mobility tool+ (orodje za spremljanje mobilnosti)

Mobility Tool+ je spletna platforma, orodje za sodelovanje, vodenje in poročanje o mobilnostih v okviru programa Erasmus+. Orodje je razvila Evropska komisija, predvsem za uporabo pogodbenikov, nosilcev projektov mobilnosti.

Organizacije upravičenke so dolžne vpisati mobilnosti za udeležence v projektih prostovoljstva v Mobility tool (MT+) najkasneje 4 tedne pred začetkom prostovoljske aktivnosti. Če pride do spremembe začetka aktivnosti, je organizacija dolžna o spremembi nemudoma obvestiti Nacionalno agencijo (skrbnika projekta).

Če organizacije gostijo prostovoljce na podlagi projektov, ki so bili sprejeti pri drugih Nacionalni agencijah, mora organizacija o tem obvestiti MOVIT najkasneje 4 tedne pred začetkom aktivnosti preko spletnega obrazca. Vse to je nujno zaradi načrtovanja in organiziranja usposabljanj za prostovoljce, ki so za prostovoljce obvezna.

Priročnik in navodila, kako uporabljati MT+ so na voljo tukaj

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih