Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Akreditacija organizacij

Obvezna akreditacija organizacij za izvajanje EVS

Vsaka organizacija, ki želi gostiti, koordinirati ali pošiljati prostovoljce EVS (EVS je splošno uporabljena kratica za evropsko prostovoljsko službo, ki je nastala iz termina European Voluntary Service v angleškem jeziku), mora pridobiti akreditacijo za organizacijo mladinskega prostovoljstva oziroma akreditacijo za izvajanje aktivnosti evropske prostovoljske službe (v nadaljevanju: akreditacijo za EVS). Pridobitev akreditacije je postopek preverjanja organizacije, ki se želi vključiti v EVS, ali izkazuje poznavanje filozofije, vrednot in standardov kakovosti za sodelovanje v aktivnostih EVS, ki so del Ključnega ukrepa 1 – Mobilnost mladih in mladinskih delavcev v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji. 


Standardi za izvajanje aktivnosti EVS so predstavljeni v Listini EVS (objavljena je v vlogi za pridobitev akreditacije v delu F. Referenčno gradivo) ter v dokumentu EVS accreditation guidelines, ki naj bosta osnovno branje pred začetkom izpolnjevanja vloge. Pred izpolnjevanjem vloge pa si oglejte tudi osnovni dokument o programu Erasmus+: Vodnik za prijavitelje, ki je dostopen na podstrani Razpisna dokumentacija. Informacije glede priprave projektov evropske prostovoljske službe si lahko preberete od strani 77 naprej.

Vse organizacije, ki želijo prijavljati projekte EVS ali v njih sodelovati kot partnerji, morajo pridobiti akreditacijo do dneva prijavnega roka, na katerem se s svojim predlogom projekta EVS ali kot partnerji v projektu potegujejo za sprejem v program Erasmus+. Upoštevati je treba, da akreditacijski postopek okvirno traja vsaj 6–8 tednov od predložitve vloge za pridobitev akreditacije do končne odločitve evalvacijskega odbora. Pridobitev akreditacije za EVS še ne pomeni, da je organizacija avtomatično sprejeta v financiranje projekta EVS.

Akreditacija je lahko veljavna za celotno trajanje programa Erasmus+ (to je do konca leta 2020) ali manj – odvisno od odločitve organizacije, ki za akreditacijo zaproša, oziroma od sprejete omejitve akreditacije s strani evalvacijskega odbora Nacionalne agencije ob zaključku postopka. Nacionalna agencija opravlja tudi spremljevalne obiske organizacij z namenom preverjanja spoštovanja Listine EVS. V kolikor bo na teh obiskih oziroma na podlagi drugače prejetih informacij dokazano nespoštovanje Listine EVS in s tem minimalnih standardov kakovosti za EVS, je lahko posledica zmanjšanje števila prostovoljcev, odvzem določenega tipa akreditacije ali celo popolni odvzem akreditacije za koordiniranje, pošiljanje in gostiteljstvo prostovoljcev EVS.

Postopek pridobivanja in podaljševanja akreditacij za EVS

V postopku pridobivanja akreditacije morajo organizacije izkazati, da so zmožne izvajanja projektov EVS v skladu z administrativnimi in s finančnimi pravili programa Erasmus+. Hrati pa je postopek akreditiranja tudi podporni mehanizem organizacijam za izboljšanje kakovosti projektov EVS.

Pomembno!

Pred elektronsko oddajo vloge za pridobitev akreditacije se mora organizacija registrirati na Portalu za udeležence in s tem pridobiti PIC kodo (v kolikor le-te organizacija še nima) ter naložiti vse potrebne dokumente (Dokument o pravnem statusu, Finančno identifikacijo z žigom banke ali bančnim izpiskom ter Izpis iz registra AJPES), o čemer si lahko več preberete na podstrani Podporna dokumentacija. V kolikor pa organizacija PIC številko že ima, v vlogi uporabi le-to.

Ne glede na to, ali uporabite angleški ali slovenski akreditacijski obrazec, mora biti ta izpolnjen v slovenskem jeziku. (Vloge v angleškem jeziku bodo obravnavane le v izjemnih primerih in z našim predhodnim soglasjem. To pomeni, da morajo prijavitelji, ki želijo vlogo oddati v angleškem jeziku, na nacionalno agencijo predhodno posredovati prošnjo za odobritev oddaje akreditacijskega obrazca v angleškem jeziku, v katerem morajo utemeljiti, zakaj njihova organizacija ni sposobna pripraviti prijavne dokumentacije v slovenskem jeziku. Nacionalna agencija bo preučila utemeljenost navedenih razlogov in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku.)

Najnovejšo različico obrazca za pridobitev akreditacije v programu Erasmus+: Mladi v akciji najdete na podstrani Razpisna dokumentacija. Pomembno je, da ob elektronski oddaji vloge preverite, ali ste dejansko oddali vlogo na zadnji različici obrazca (preverite verzijo obrazca na 1. strani vloge).


Obvezni prilogi ob elektronski oddaji akreditacije:
- skeniran podpis v vlogi navedenega zakonitega zastopnika (del I.) in
- primer okvirnega tedenskega urnika prostovoljca/ke EVS (to je obvezna priloga le v primeru koordiniranja in gostiteljstva prostovoljcev EVS) – po potrebi predložite ločena urnika za individualni in skupinski projekt EVS.

Tudi organizacije, ki so že imele veljavno akreditacijo v programu Mladi v akciji in se jim je le-ta iztekla, morajo za podaljšanje vložiti vlogo za ponovno pridobitev akreditacije po navedenem postopku!

Postopek:
• Za oddajo vloge za pridobitev akreditacije za EVS ni določenega prijavnega roka. Organizacije lahko vlogo oddate kadarkoli v letu. Ob elektronski oddaji shranite ID številko oddaje, ki se izpiše na zadnji strani uspešno oddane vloge. V roku 5 dni boste s strani Nacionalne agencije na navedene kontaktne naslove prejeli potrditev prejema vloge. V kolikor potrditve ne prejmete v navedenem roku, nas o elektronski oddaji vloge (napišite tudi ID številko oddaje) obvestite na e-naslov akreditacije@mva.si. 

• Po potrditvi prejete vloge Nacionalna agencija določi dva zunanja ocenjevalca/akrediterja, ki vas (skupaj ali posamezno) kontaktirata v zvezi z vašo vlogo. V večini primerov bo eden od zunanjih ocenjevalcev vaše vloge izvedel obisk na sedežu organizacije. O terminu obiska se boste dogovorili neposredno z ocenjevalcem, pri čemer se boste z njim dogovorili tudi o tem, kdo vse bo prisoten na obisku.

• Drugi ocenjevalec bo obveščen o poteku obiska, vsak ocenjevalec pa ločeno pripravi mnenje o primernosti organizacije za sodelovanje v EVS. V kolikor so potrebne dopolnitve vloge, vas k temu z elektronskim sporočilom pozove eden izmed ocenjevalcev in vam v elektronskem sporočilu določi rok za oddajo dopolnjene vloge. Vlogo je treba posredovati ocenjevalcu, ki bo odobril dopolnitve in ponovno oddajo vloge v elektronski sistem. Šele po odobritvi dopolnil s strani ocenjevalca vlogo ponovno oddate v elektronski sistem (skupaj z vsemi obveznimi prilogami (glej zgoraj)).

• Po oddani dopolnjeni vlogi ocenjevalca ponovno pripravita mnenje s priporočili, ki je posredovano v ocenjevanje evalvacijskemu odboru Nacionalne agencije. Ta sprejme končno odločitev, ki je organizaciji s strani Nacionalne agencije poslana po priporočeni pošti.

• Po zaključku postopka se podatki v akreditacijski vlogi prenesejo v Bazo akreditiranih EVS organizacij na Evropskem mladinskem portalu, s čimer organizacija postane javno vidna kot akreditirana organizacija EVS. Na istem portalu je dostopna tudi Baza prostovoljskih priložnosti Volunteering Opportunities Database oz. Volunteering projects information), več o obeh bazah v razdelku Baza akreditiranih organizacij EVS.

Nacionalna agencija redno organizira delavnice za pomoč pri izpolnjevanju vloge za pridobitev akreditacije. Datume sproti objavljamo v e-novicah ter na spletni strani v razdelku Pomoč pri prijavi projektov.

Vprašanja v zvezi z akreditacijskim postopkom pošljite na e-naslov akreditacije@mva.siali nas pokličite na +386 1 430 47 47.

Drugi podporni viri:
Hopscotch to Quality in EVS: Handbook for EVS Promoters
Vodnik po Youthpassu
Stepping into EVS
Meant to be a Mentor

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih