Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Kontekst programa

Izvajanje programa ERASMUS+ na področju mladine podpira učno mobilnost za mlade v kontekstu mladinskega dela, spodbuja razvoj kakovosti dela akterjev na področju mladinskega dela in razvoja mladinskih politik na vseh ravneh. V takšni umestitvi še posebej podpira vključevanje mladih z manj priložnostmi, poleg ostalih splošnih kompetenc poudarja pričakovanje po krepitvi jezikovnih kompetenc sodelujočih in pričakuje, da bodo pridobljene izkušnje ustrezno zabeležene in ovrednotene z Youthpassom, instrumentom programa za beleženje in vrednotenje pridobljenega v neformalnem učenju skozi aktivnosti v programu.

Za lažje razumevanje nacionalnega in evropskega konteksta programa v nadaljevanju opredeljujemo nekatere ključne pojme, koncepte in procese na področju mladine v Sloveniji in Evropski uniji ter izpostavljamo nekatere ključne vsebinske poudarke programa.

Področje mladine v Sloveniji
Področje mladine v Evropski uniji

Področje mladine v Sloveniji

Področje mladine v Sloveniji v zelo širokih okvirih zarisujeta predvsem Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju in Nacionalni program na področju mladine 2013–2022. Skupaj predstavljata podlago in usmeritev za razvoj mladinske politike in mladinskega dela pri nas.

V Sloveniji je to področje še v razvoju, zato so ti dokumenti dobrodošli ne samo zaradi pravnih okvirov in političnih usmeritev, temveč tudi zato, ker opredeljujejo in razjasnjujejo nekatere ključne pojme ter izraze na tem področju.

O čem torej govorimo, ko govorimo o področju mladine, mladinskem sektorju, mladinski politiki, mladinskem delu, mladinskih organizacijah in – nenazadnje – o mladih?*

MLADI so mladostniki in mlade odrasle osebe, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

MLADINSKI SEKTOR pokriva področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo. Vsebinsko mladinski sektor pokriva naslednja področja: avtonomijo mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

MLADINSKO DELO je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.

MLADINSKA POLITIKA je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami.

ORGANIZACIJA V MLADINSKEM SEKTORJU je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet.

MLADINSKA ORGANIZACIJA je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju. 

ORGANIZACIJA ZA MLADE je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.

MLADINSKI SVET SLOVENIJE je prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.

MLADINSKI SVET LOKALNE SKUPNOSTI združuje mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti.

* Opredelitve so povzete po Zakonu o interesu v mladinskem sektorju in Zakonu o mladinskih svetih.

Področje mladine v Evropski uniji

V Evropski uniji na področju mladine poteka tako imenovano evropsko sodelovanje na področju mladine, katerega namen je spodbuditi in krepiti razvoj mladinskih politik v državah članicah Evropske unije. Sodelovanje poteka skladno s prenovljenim okvirom evropskega sodelovanja na področju mladine 2010–2018, ki ga je določil Svet EU s sprejemom svoje resolucije 27. novembra 2009 in določa osem prednostnih področij sodelovanja Unije in držav članic v naslednjih devetih letih. Ključna cilja tega sodelovanja sta:

  • zagotoviti več priložnosti in enake možnosti za vse mlade v izobraževanju in na trgu dela ter
  • spodbujati aktivno državljanstvo, družbeno vključevanje in solidarnost vseh mladih.

Posamezno prednostno področje ima svoje specifične cilje, izvajanje sodelovanja na posameznem prednostnem področju pa je operacionalizirano skozi tri zaporedna predsedovanja Svetu EU. Praviloma je v času vsakega predsedovanja sprejeta tudi resolucija Sveta EU, ki podaja usmeritve razvoja politik na posameznem prednostnem področju oziroma njegovem podpodročju, ki priporočajo usmeritve za razvoj mladinskih politik na nacionalnih ravneh.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih