Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Pogosta vprašanja pred prijavo projektov v program Erasmus+: Mladi v akciji

SPLOŠNO

V katerem ukrepu lahko prijavim nacionalno mladinsko pobudo?
Ali so nacionalni projketi še mogoči?
Ali lahko angleško različico prijavnega obrazca izpolnjujemo v slovenskem jeziku?
Kako izmeriti razdalje med kraji, da bomo zaprosili za ustrezen prispevek za potne stroške?

KLJUČNI UKREP 1
Ali lahko v istem obrazcu prijavimo dve aktivnosti (npr. mladinsko izmenjavo in EVS)?
Ali lahko projekt prijavijo tudi organizacije iz sosedskih partnerskih držav?
Kaj spada pod stroške za vizo?
Ali je potrebno potne stroške udeležencev dokazovati?
Kaj pomeni sprememba kraja, ko moramo dokazovati pot?
Zakaj nam pri izračunu organizacijske podpore prijavni obrazec obračuna le 17€ na udeleženca na dan, če je Vodniku programa Erasmus+ ta znesek 34€?
Kam in kako naj opredelimo stroške za posebne potrebe?

Mladinske izmenjave
Kaj je pripravljalni obisk?
Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?
Kako naj izpolnimo tabelo G.1, kjer opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja?
Ali je možna prijava projekta brez organizacije?
Ali lahko mladinska izmenjava poteka izven države prijavitelja?  

Evropska prostovoljska služba
Kje se lahko prijavim na EVS?
Kaj je akreditacija, ki je potrebna za sodelovanje v projektih EVS in kje jo lahko pridobimo?
Kaj je pripravljalni obisk?
Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?
Ali lahko v eni aktivnosti sodeluje več prostovoljcev EVS iz različnih držav, čeprav ne bodo vsi prišli hkrati, a bodo imeli isti program dela?
Ali je potrebno v prijavnem obrazcu pošiljanje in gostovanje ločiti kot dve različni aktivnosti?
Ali lahko namesto obstoječega urnika, ki je del prijavne dokumentacije, pošljemo svoj urnik, ki je bolj primerne oblike za naš EVS?
Ali lahko sklenemo pisne dogovore o sodelovanju z drugimi organizacijami, čeprav te ne bodo uradno partnerji v projektu?
Kakšna mora biti minimalna oz. maksimalna starost udeleženca na dan prijavnega roka?
Ali je mogoče dobiti tako dostop do OLS (Online Language Support) za učenje angleščine kot tudi prispevek za učenje slovenščine, če prostovoljec potrebuje oboje?

Mobilnost mladinskih delavcev
Kaj je razlika med študijskim obiskom in izobraževalnim obiskom na delovnem mestu?
Kako naj izpolnimo tabelo G.1, kjer opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja? 

KLJUČNI UKREP 2
Kdo so upravičeni prijavitelji v tem ukrepu?
Kaj je transnacionalna mladinska pobuda?
Izvedli bomo raziskavo in pripravili publikacijo. Ali to spada pod intelektualni rezultat? 
Kaj je multiplikacijski dogodek?
Kaj šteje kot intelektualni rezultat?
Kdo lahko sodeluje pri pripravi intelektualnih rezultatov?

SPLOŠNO

V katerem ukrepu lahko prijavim nacionalno mladinsko pobudo?

Novi program ne omogoča več podpore za možnosti, ki smo jih v programu Mladi v akciji 2007–2013 poznali kot nacionalno mladinsko pobudo. Možno pa je predlagati projekt transnacionalne mladinske pobude, in sicer v Ključnem ukrepu 2 - Strateška partnerstva na področju mladine, kjer morata partnerstvo sestavljati vsaj dve neformalni skupini mladih.

Ali so nacionalni projekti še mogoči?

Edina možnost za projekte brez sodelovanja partnerjev iz drugih držav je v Ključnem ukrepu 3, v katerem se lahko za sprejem potegujejo projekti dialoga med mladimi in odločevalci oz. oblikovalci politik na lokalni ali državni ravni. To so projekti, v katerih je omogočeno oblikovanje lastnih mnenj mladih do posameznih vprašanj iz aktualnega dnevnega reda lokalnih ali nacionalnih oblasti, ki so pereča tudi za mlade oziroma njihovo integracijo v družbo ter je omogočen dialog s strokovnjaki ter odločevalci o teh vprašanjih, na primer z upravnimi delavci v občinskih upravah, svetniki v občinskem svetu ali z županom.

Ali lahko angleško različico prijavnega obrazca izpolnjujemo v slovenskem jeziku?

Da, prijavni obrazec je lahko angleški, a mora biti kljub temu izpolnjen v slovenskem jeziku. V angleškem jeziku lahko po potrebi pustite le opise partnerjev ter urnik.

Kako izmeriti razdalje med kraji, da bomo zaprosili za ustrezen prispevek za potne stroške?

Za preračunavanje razdalj za potne stroške uporabite Kalkulator razdalj Evropske komisije.

KLJUČNI UKREP 1

Ali lahko v istem obrazcu prijavimo dve aktivnosti (npr. mladinsko izmenjavo in EVS)?

Da. Pri opisovanju več aktivnosti hkrati v eni prijavnici najprej v razdelku G.1. opredelite prvo aktivnosti (npr. izmenjavo) ter pod tabelo spodaj kliknite gumb Dodaj aktivnost, kjer se odpre še en razdelek, v katerem postopek ponovite za EVS. Po posamezni aktivnosti ločeno opredelite tudi proračun, pri opisnih vprašanjih prijavnice pa ločeno in vsebinsko smiselno opisujte obe aktivnosti. Kjer obstaja skupna rdeča nit med obema aktivnostma, to izpostavite in ustrezno opišite.

Ali lahko projekt prijavijo tudi organizacije iz sosedskih partnerskih držav?

Da, organizacije iz partnerskih držav v soseščini lahko svoje projekte prijavijo na Izvajalsko agencijo v Bruselj, in sicer v okviru Ključnega ukrepa 2 - Capacity building in the filed of Youth. Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani Izvajalske agencije, ko objavijo razpis.

Kaj spada pod stroške za vizo?

Stroški za vizo so vsi stroški, potrebni za izdajo vize. Če je predstavništvo oz. konzulat v drugem kraju kot je kraj bivanja udeležencev, lahko zaprosite tudi za stroške javnega prevoza do tega kraja in nazaj. Tudi stroški fotografiranja, morebitnih prevajanj dokumentov ter pošiljanja garantnih pisem so upravičeni stroški za izdajo vize, ki pa jih je potrebno smiselno opredeliti pod postavko Izredni stroški.

Ali je potrebno potne stroške udeležencev dokazovati?

V kolikor mladi potujejo iz kraja pošiljajoče organizacije na kraj aktivnosti, ki je v kraju gostiteljske organizacije, potem je dokazilo o potovanju podpis udeležencev (seznam prisotnosti, ki vključuje ime, namen aktivnosti v tujini ter datum začetka in konca aktivnosti kot tudi ime in e-naslov udeležencev).

V primeru poti iz ali v kraj, ki ni enak kraju pošiljajoče ali gostiteljske organizacije, je treba dejansko pot dokazovati z vozovnicami ali drugimi dokazili tretjih oseb, ki vsebujejo kraj odhoda in kraj prihoda.

V vsakem primeru je potrebno dokazila o potnih stroških hraniti za lastno evidenco v projektni mapi, tudi za primer morebitne revizije.

Kaj pomeni sprememba kraja, ko moramo dokazovati pot?

Če je aktivnost v širši okolici kraja, kjer ima sedež gostiteljska organizacije, se tega ne šteje za spremembo kraja. Sprememba kraja pomeni, da udeleženec potuje iz kraja, ki je znatno oddaljen od kraja sedeža organizacije.

V tem primeru je potrebno navesti razlog, zakaj je prišlo do spremembe, in dokazati pot, da ostajajo v istem pasu, kot jih določa Kalkulator razdalj. Pripomoček za poročanje o stroških za projekte, sprejete v letu 2014 in Mobility Tool za projekte, sprejete od leta 2015 dalje, je vsem upravičencem programa posredovan ob sprejemu projekta v program.

Nacionalna agencija spodbuja izvajanje aktivnosti projekta v lokalni skupnosti gostiteljske organizacije z vidika kakovosti, učinkovitega razširjanja rezultatov, kakor tudi dolgoročnih učinkov. Zelo pomembno je, da vso potrebno dokumentacijo hranite že zaradi možnosti reviziji, podrobnejšega pregleda projekta.

Zakaj nam pri izračunu organizacijske podpore prijavni obrazec obračuna le 17€ na udeleženca na dan, če je Vodniku programa Erasmus+ ta znesek 34€?

Vzrok za težavo je polje v razdelku C.1.1., v katerem ste označili, da ste javni organ na regionalni/nacionalni ravni. Če tam označite NE, vam bo obrazec izračunal polno dotacijo za udeleženca na dan.

Kam in kako naj opredelimo stroške za posebne potrebe?

Stroški, povezani z udeležbo mladih s posebnimi potrebami, sodijo v postavko Podpora za posebne potrebe / Special needs' costs. To so stroški, ki so neposredno povezani z udeležbo mladih s posebnimi potrebami – npr. spremljevalci invalidnih oseb, tolmači, stroški za psa vodnika slepe osebe, posebni prevozi ipd.

Stroške morate napovedati že pri opisu projekta, saj so to stroški, ki so potrebni, da se določeni udeleženci lahko udeležijo aktivnosti. V proračunu jih v omenjeni postavki opredelite čimbolj natančno, saj dotacija pokrije dejanske stroške na podlagi računov, ki jih boste morali priložiti končnemu poročilu.

Kakšna mora biti minimalna oz. maksimalna starost udeleženca na dan prijavnega roka?

Minimalna starost udeleženca je 17 let, udeleženci morajo izpolniti najnižjo navedeno starost na dan začetka aktivnosti. Maksimalna pa 30, pri čemer udeleženec aktivnosti na dan roka za oddajo prijave projekta v program Erasmus+: Mladi v akciji ne sme biti starejši od prej navedene starosti. 

MLADINSKE IZMENJAVE

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je del priprav na aktivnost. Gre za kratko, dvodnevno srečanje. Pripravljalni obisk je smiseln v primeru, ko se partnerji med seboj še ne poznajo ali ko se predvideva vključenost mladih z manj priložnostmi oz. mladih s posebnimi potrebami. Na njem se srečajo po en mladinski voditelj, ter, če je potrebno, po en udeleženec iz vsake partnerske organizacije, da skupaj dorečejo še zadnje podrobnosti pred pričetkom aktivnosti: pogledajo lokacijo aktivnosti, uskladijo končne podrobnosti programa, poskrbijo za varnostne ukrepe udeležencev ipd.

V prijavnici se ga vsebinsko utemelji tam, kjer opisujete priprave, udeležence pripravljalnega obiska pa zapišite v razdelek G.1., kjer izberete pripravljalni obisk kot ločeno aktivnost. Potne stroške za udeležence pripravljalnega obiska je potrebno v prijavnici opredeliti enako kot za vse udeležence aktivnosti, stroške nastanitve in prehrane pa je potrebno zapisati (in obrazložiti) pod razdelkom Izredni stroški. Program pripravljalnega obiska je potrebno opredeliti tudi v prilogi Časovni načrt aktivnosti.

Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?

Potne stroške zapišite v tabelo za potne stroške udeležencev, vendar jih je potrebno predhodno napovedati že v razdelku G.1. Podrobnosti aktivnosti (Activities' Details), kjer pripravljalni obisk označite kot ločeno aktivnost in posamezne udeležence predhodnega pripravljalnega obiska iz vsake organizacije zapisujete v ločen seznam. Stroške bivanja in prehrane navedite v postavko Izredni stroški.

Kako naj izpolnimo tabelo G.1, kjer opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja?

Aktivnost se začne na dan, ko se udeleženci prvič srečajo in spoznajo. Dan s spoznavnim večerom se že šteje kot prvi dan aktivnosti.

Dneve za potovanja v tabeli opredelite le v izjemnih primerih – ko npr. kakšna skupina udeležencev ne more odpotovati domov takoj po aktivnosti, ker ni prometnih povezav, in zato potuje dan kasneje, ali v primeru, da celoten čas njihovega potovanja traja dva dni, kar morate v prijavnem obrazcu utemeljiti.

Ali je možna prijava projekta brez organizacije?

Da. V vodniku za prijavitelje je opredeljeno, da lahko projekte v program Erasmus+: Mladi akciji prijavijo tudi neformalne skupine mladih, ki so aktivne na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije. V primeru, da je projekt neformalne skupine mladih sprejet v program, mora eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzetie vlogo predstavnika skupine in s tem odgovornost za realizacijo projekta. 

Ali lahko mladinska izmenjava poteka izven države prijavitelja?

Da. Med merili za upravičenost je navedeno, da se mora aktivnost izvajati v eni od držav, iz katerih prihajajo organizacije, ki sodelujejo v aktivnosti. 

EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA (EVS)

Kje se lahko prijavim na EVS?

V EVS se neposredno kot posameznik/-ca ne morete prijaviti. Izbrati morate eno od spodnjih možnosti:

1) Stopite v stik z eno izmed akreditiranih pošiljajočih EVS organizacij v Sloveniji in z njihovo pomočjo poiščite prosto mesto, ki bi vam ustrezalo med akreditiranimi gostiteljskimi organizacijami v želeni državi. Nato se s projektom, ki bo vključeval vašo pošiljajočo in gostiteljsko EVS organizacijo ter seveda vas, potegujte za sprejem v program. Pregled vseh akreditiranih EVS organizacij je na voljo na http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en.  

2) Sami poiščite prosto mesto med gostiteljskimi organizacijami in ko ga dobite, stopite v stik z akreditirano pošiljajočo organizacijo v Sloveniji. Objave prostih EVS mest so dostopne na http://europa.eu/youth/volunteering/project_en.

Kaj je akreditacija, ki je potrebna za sodelovanje v projektih EVS in kje jo lahko pridobimo?

Akreditacija EVS organizacije je proces, v katerem se ugotavlja sposobnost posamezne organizacije za izvajanje njene vloge v projektih EVS, in sicer je lahko to vloga pošiljajoče, koordinacijske ali vloga gostiteljske organizacije. Proces se zaključi z odobritvijo ali zavrnitvijo akreditacije s strani evalvacijskega odbora, običajno pa se tudi predpiše največje število EVS prostovoljcev, ki jih lahko posamezna organizacija gosti istočasno.

Vlogo za akreditacijo bo obravnavala nacionalna agencija, pristojna za področje mladine, v sodelovanju z dvema zunanjima ocenjevalcema. Zadnjo različico obrazca za pridobitev akreditacije v programu E+ MVA najdete na spletni strani - podstran Razpisna dokumentacija.

Za več informacij o priložnostih in izzivih EVS organizacij pa vam svetujemo, da kontaktirate eno izmed obstoječih EVS organizacij v Sloveniji. Pregled vseh trenutno akreditiranih EVS organizacij iz Slovenije najdete v Bazi akreditiranih organizacij EVS.

Kaj je pripravljalni obisk?

Pripravljalni obisk je del priprav na aktivnost. Gre za kratko, dvodnevno srečanje. V primeru evropske prostovoljne službe je pripravljalni obisk upravičen le za projekte, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi. V prijavnici se ga vsebinsko utemelji tam, kjer opisujete priprave, udeležence pripravljalnega obiska pa zapišite v razdelek G.1., kjer izberete pripravljalni obisk kot ločeno (novo) aktivnost. Potne stroške za udeležence pripravljalnega obiska je potrebno v prijavnici opredeliti enako kot za vse udeležence aktivnosti, stroške nastanitve in prehrane pa je potrebno zapisati (in obrazložiti) pod razdelkom Izredni stroški. Program pripravljalnega obiska je potrebno opredeliti tudi v prilogi Časovni načrt aktivnosti.

Kje zabeležimo stroške pripravljalnega obiska?

Potne stroške zašišite v tabelo za potne stroške udeležencev, vendar jih morate predhodno napovedati že v razdelku G.1. Podrobnosti aktivnosti (Activities' Details), kjer pripravljalni obisk označite kot ločeno aktivnost in posamezne udeležence predhodnega pripravljalnega obiska iz vsake organizacije zapisujete v ločen seznam. Stroške bivanja in prehrane navedite v postavko Izredni stroški.

Ali lahko v eni aktivnosti sodeluje več prostovoljcev EVS iz različnih držav, čeprav ne bodo vsi prišli hkrati, a bodo imeli isti program dela?

Da, lahko gre za isto aktivnost, še posebej, če gre za enak osnovni program dela.

Ali je potrebno v prijavnem obrazcu pošiljanje in gostovanje ločiti kot dve različni aktivnosti?

Ne, to ni potrebno, vendar je morda iz vsebinskega razloga smiselno, da gostiteljske aktivnosti prijavite kot eno aktivnost, pošiljajoče pa kot drugo aktivnosti znotraj enega projekta.

Ali lahko namesto obstoječega urnika, ki je del prijavne dokumentacije, pošljemo svoj urnik, ki je bolj primerne oblike za naš EVS?

Prijavnici lahko priložite tudi svoj obrazec urnika, če bo vseboval vse informacije, ki jih vsebuje predloga, ki je na voljo s strani Evropske komisije.

Ali lahko sklenemo pisne dogovore o sodelovanju z drugimi organizacijami, čeprav te ne bodo uradno partnerji v projektu?

Da. Lahko sklenete pisne dogovore o sodelovanju, saj to kaže na ustrezno partnerstvo. Niso pa ti pisni dogovori pogoj za prijavo projekta.

Kakšna mora biti minimalna oz. maksimalna starost udeleženca na dan prijavnega roka?

Minimalna starost udeleženca je 17 let, udeleženci morajo izpolniti najnižjo navedeno starost na dan začetka aktivnosti. Maksimalna pa 30, pri čemer udeleženec aktivnosti na dan roka za oddajo prijave projekta v program Erasmus+: Mladi v akciji ne sme biti starejši od prej navedene starosti. 

Ali je mogoče dobiti tako dostop do OLS (Online Language Support) za učenje angleščine kot tudi prispevek za učenje slovenščine, če prostovoljec potrebuje oboje?

Ne. Možno je uporabiti samo eno od naštetih možnosti, torej ali nadomestilo za jezikovni tečaj v vrednosti 150 eur ali podporo preko OLS Sistema. 

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV

Kaj je razlika med študijskim obiskom in izobraževalnim obiskom na delovnem mestu?

Študijski obisk je krajši organizirani študijski program, ki ponuja pregled mladinskega dela in/ali določb mladinske politike v določeni gostiteljski državi. Študijski obiski se osredotočajo na eno temo; sestavljeni so iz srečanj in obiskov pri različnih projektih in organizacijah v izbrani državi.

Usposabljanje na delovnem mestu je kratkoročno bivanje pri partnerski organizaciji v drugi državi zaradi izmenjave dobre prakse, pridobivanja spretnosti in znanja in/ali vzpostavljanja dolgoročnih partnerstev na podlagi opazovanja z udeležbo.

Kako naj izpolnimo tabelo G.1, kjer opredelimo število dni aktivnosti in dneve potovanja?

Aktivnost se začne na dan, ko se udeleženci prvič srečajo in spoznajo. Dan s spoznavnim večerom se že šteje kot prvi dan aktivnosti. Dneve za potovanja v tabeli opredelite le v izjemnih primerih – ko npr. kakšna skupina udeležencev ne more odpotovati domov takoj po aktivnosti, ker ni prometnih povezav, in zato potuje dan kasneje, ali v primeru, da celoten čas njihovega potovanja traja dva dni, kar morate v prijavnem obrazcu utemeljiti.

KLJUČNI UKREP 2

Kdo so upravičeni prijavitelji v tem ukrepu?

Do sodelovanja so upravičene vse organizacije s profilom, navedenim na strani 114 Vodnika po programu Erasmus+, oz. na strani 112 v njegovi angleški različici, vendar mora biti vsaj en od partnerjev s področja mladinskega sektorja, projekt pa mora imeti največji vpliv na področje mladinskega sektorja.

V primeru transnacionalnih mladinskih pobud pa so do sodelovanja upravičene le skupine mladih, ki delujejo na področju mladinskega dela, a ne v okviru mladinske organizacije.

Kaj je transnacionalna mladinska pobuda?

Transnacionalno mladinsko pobudo prepoznamo kot partnerstvo dveh ali več neformalnih skupin mladih, ki v okviru skupnega ali enakega cilja projekta s svojim delovanjem v svojih lokalnih okoljih zasledujejo zastavljen cilj, istočasno pa sodelujoče skupine z medsebojnim sodelovanjem dopolnjujejo delovanje drug drugega, si zagotavljajo medsebojno podporo oziroma na podlagi samostojnega dela vsake skupine in skupnega dela vseh skupin ustvarjajo rezultate, ki so uporabni tudi za druge v njihovih sredinah ali širše. Ob tem pa velja izpostaviti tudi, da je transnacionalna mladinska pobuda predvsem proces neformalnega učenja v mladinskem delu, zato mora pot za dosego želenega cilja v projektu vsebovati učne preizkušnje, ob katerih lahko mladi iz sodelujočih skupin razvijajo ali krepijo svoje kompetence.

Izvedli bomo raziskavo in pripravili publikacijo. Ali to spada pod intelektualni rezultat?

Intelektualni rezultat je rezultat na visoki in široki ravni in prinaša dodano vrednost polju mladinskega dela. Če je publikacija zgolj povzetek projekta, ki ne vsebuje tovrstnih intelektualnih rezultatov, je kot taka neupravičena v tej kategoriji stroškov.

Poleg tega je intelektualni rezultat upravičen le pri projektih, ki se dotikajo inovacij, ne pa tudi tistih, ki se dotikajo izmenjave in prenosa dobrih praks.

Kaj je multiplikacijski dogodek?

To so nacionalne in mednarodne konference, seminarji in dogodki, namenjeni pripravi, izmenjavi in razširjanju intelektualnih rezultatov projekta osebam, ki niso predstavniki sodelujočih organizacij, vključenih v projekt.

Kaj šteje kot intelektualni rezultat?

Intelektualni rezultati so konkretni izdelki projektov strateških partnerstev. Na primer: učni načrti, pedagoška gradiva in gradiva za mladinsko delo, prosto dostopni učni viri (PDUV), IKT orodja, analize, študije, metode vzajemnega učenja, ipd.. 

Kdo lahko sodeluje pri pripravi intelektualnih rezultatov?

Intelektualne rezultate lahko pripravljajo zaposleni v organizaciji ali fizične osebe, ki sicer niso zaposlene na organizaciji, ampak pogodbeno sodelujejo z organizacijo v obliki podjemne pogodbe. Avtorske pogodbe, sklenjene s fizično osebo, niso upravičen strošek v kategoriji intelektualni rezultati, ampak le v kategoriji izredni stroški. 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih