Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Pomembne vsebinske usmeritve za prijavitelje

Vsebinske usmeritve za leto 2017

Osrednje vodilo pri pripravi projektov seveda predstavlja Vodnik po programu Erasmus+, veljaven za tekoče leto. Najdete ga na podstrani Razpisna dokumentacija. Poleg Vodnika po programu prijaviteljem toplo priporočamo, da si ogledate tudi Vodnik za ocenjevalce projektov za leto 2017, saj nudi uporaben vpogled v navodila in usmeritve, ki jih imajo ocenjevalci pri ocenjevanju vaših projektov. Vodnik za ocenjevalce za leto 2018 bomo objavili takoj, ko bo ta na voljo.

Poleg tega Nacionalna agencija vsako leto pripravi tudi vsebinske usmeritve po posameznih ključnih ukrepih in aktivnostih. Vsebinske usmeritve za leto 2018 so še v pripravi, na voljo bodo predvidoma do 22. 1. 2018. Do takrat si lahko ogledate vsebinske usmeritve, ki so bile v veljavi za preteklo leto.

Vsebinske usmeritve za KU1 - mladinske izmenjave 2017
Vsebinske usmeritve za KU1 - evropska prostovoljska služba 2017
Vsebinske usmeritve za KU1 - mobilnost mladinskih delavcev 2017
Vsebinske usmeritve za KU2 - strateška partnerstva 2017
Vsebinske usmeritve za KU3 - srečanja mladih in odločevalcev 2017

Pomembne značilnosti programa Erasmus+: Mladi v akcijiElementi kakovosti v projektih Erasmus+: Mladi v akcijiPOMEMBNI POUDARKI PROGRAMA E+: MVA

1. Priznavanje in potrjevanje spretnosti in kvalifikacij

Program ERASMUS+ si še posebno v poglavju o mladini prizadeva za večje priznavanje pridobljenih kompetenc in spretnosti v neformalnem učenju skozi sodelovanje v različnih oblikah mladinskega dela. V ta namen program ponuja evropsko orodje Youthpass, ki omogoča strukturiran zapis pridobljenih kompetenc in spretnosti, kot jih lahko definirajo udeleženci in sodelujoči mladinski delavci, istočasno pa s svojo vsebino in obliko predstavlja tudi potrdilo o doseženih učnih rezultatih sodelovanja v projektu. Do pridobitve Youthpassa so upravičeni vsi udeleženci, ki sodelujejo v projektih s podporo programa ERASMUS+ na področju mladine, njihova izdelava je naložena partnerjem v projektu, nacionalne agencije pa zagotavljajo usposabljanja za izdelavo Youthpassa.

Nacionalna agencija smatra to področje kot prednostno in ga še posebej podpira, upravičence pa spodbuja, da mu namenijo posebno pozornost.

Več informacij o tej temi je na voljo na podstrani Neformalno učenje in Youthpass.

2. Razširjanje in uporaba rezultatov projekta

Razširjanje in uporaba rezultatov je ena od ključnih faz v življenjskem ciklu projektov v okviru programa ERASMUS+. Sodelujoče organizacije tako dobijo priložnost, da zainteresirano javnost obveščajo o rezultatih, doseženih z njihovim projektom, s tem pa se razširi učinek teh projektov, izboljša njihova trajnost in upraviči evropska dodana vrednost programa. Raven in intenzivnost takih aktivnosti naj bi bili sorazmerni s področjem uporabe in cilji različnih ukrepov programa. 

Nacionalna agencija smatra to področje kot prednostno in ga še posebej podpira, upravičence pa spodbuja, da mu namenijo posebno pozornost.

Več informacij o tej temi je na voljo na podstrani Razširjanje in uporaba rezultatov.

3. Enakost in socialno vključevanje

Program ERASMUS+ skozi svoje poglavje o mladini še posebej nagovarja mlade z manj priložnostmi, da izkoristijo možnosti krepitve svojih kompetenc v neformalnih oblikah mladinskega dela. Projekti s poudarkom na socialnem vključevanjem in raznolikosti postajajo še pomembnejši, predvsem v aktivnostih mladinskih izmenjav, projektih EVS s krajšimi aktivnostmi, v transnacionalnih mladinskih pobudah in srečanjih z odločevalci, spodbujajo pa se tudi usposabljanja mladinskih delavcev, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi. Vključevanje oseb s posebnimi potrebami pa je posebej pomembno v projektih strateškega partnerstva.

Definicija mladih z manj priložnostmi je lahko zelo široka, zagotovo pa se v to skupino umeščajo mladi, ki imajo zaradi (nizke) izobrazbe ali nedokončanega šolanja manj možnosti na trgu delovne sile, ki odraščajo v težjih socialnoekonomskih razmerah ali se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo in podobno.

Za namen lažjega vključevanja mladih z manj priložnostmi ali posebnimi potrebami program predvideva možnost kritja 100 % dejanskih nujnih stroškov, brez katerih bi bilo sodelovanje teh mladih v projektih oteženo ali celo nemogoče.

Nacionalna agencija smatra to področje kot prednostno in ga še posebej podpira, upravičence pa spodbuja, da mu namenijo posebno pozornost.

Več informacij o tej temi je na voljo na podstrani Socialno vključevanje.

4. Zaščita in varnost udeležencev

Zaščita in varnost udeležencev, vključenih v projekte ERASMUS+, sta pomembni načeli programa. Vse osebe, ki sodelujejo v programu ERASMUS+, bi morale imeti priložnost, da v celoti izkoristijo možnosti za osebni in poklicni razvoj ter učenje. To pa je mogoče zagotoviti zgolj v varnem okolju, ki spoštuje in varuje pravice vseh ljudi, zato mora imeti vsaka organizacija, ki sodeluje v programu, vzpostavljene učinkovite postopke in ukrepe za spodbujanje ter zagotavljanje varnosti in zaščite udeležencev v njihovih projektih. Vsi udeleženci, vključeni v mobilnost v okviru ključnega ukrepa 1 ali 2, morajo biti zavarovani za tveganja, povezana z njihovo udeležbo v teh aktivnostih.

Nacionalna agencija smatra to področje kot prednostno in ga še posebej podpira, upravičence pa spodbuja, da mu namenijo posebno pozornost.

Več informacij o tej temi je na voljo na podstrani Varnost in zaščita.

5. Večjezičnost

Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa. Pomanjkanje znanja jezikov je ena od glavnih ovir za udeležbo v evropskih programih na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Cilj uvedenih priložnosti, ki ponujajo jezikovno podporo, je narediti mobilnost bolj učinkovito in uspešno, izboljšati učni uspeh in s tem prispevati k uresničevanju ciljev programa, zato ta namenja posebno pozornost podpori za učenje jezika vseh, ki bodo v aktivnostih v programu sodelovali več kot 2 meseca. Temu je namenjena posebna podpora bodisi s pomočjo spletnih orodij za učenje jezika bodisi s pavšalnim prispevkom za kritje stroškov učenja. 

Več o spletni podpori za učenje jezikov je na voljo na podstrani Jezikovna podpora.

6. Prost dostop do učnih gradiv in dokumentov

ERASMUS+ spodbuja prost dostop do gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov, ki so koristni za učenje, poučevanje, usposabljanje in mladinsko delo ter so ustvarjeni pri projektih, financiranih iz programa. Prejemniki sredstev ERASMUS+, ki ustvarjajo taka gradiva v okviru svojih projektov, morajo ta javno objaviti v digitalni obliki ter omogočiti prost dostop do njih preko spleta z odprtimi licencami. Prost dostop lahko ustrezno opredelijo in po potrebi vključijo določene omejitve (npr. prepoved izkoriščanja v komercialne namene za tretje osebe) glede na naravo projekta in vrsto gradiva. Zahteva po prostem dostopu ne posega v pravice intelektualnih rezultatov prejemnikov nepovratnih sredstev.

Priporočeni nadaljnji viri:

Pogosto uporabljene licence Creative Commons

Seznam drugih odprtih licenc, ki so na voljo

7. Mednarodna razsežnost

ERASMUS+ vključuje močno mednarodno razsežnost (tj. sodelovanje s partnerskimi državami), ki je še posebej izrazita na področju visokošolskega izobraževanja in mladine. Na področju mladine je v okviru ERASMUS+ možno sodelovanje s partnerskimi državami v okviru vseh treh ključnih ukrepov, vendar mora ponekod njihova udeležba predstavljati jasno dodano vrednost za projekt. 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih