Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEvropska solidarnostna enota

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Aktualne teme

6. cikel strukturiranega dialoga: MLADI V EVROPI - KAJ PRIHAJA? (1.7-2017-31.12.2018)

Aktualni cikel strukturiranega dialoga, ki poteka pod naslovom "Youth in Europe: what's next?" je namenjen opredelitvi prednostnih nalog za naslednjo Evropsko strategijo za mlade, ki bo stopila v veljavo po letu 2109. 

JULIJ-DECEMBER 2017: ESTONSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU

Prva Evropska mladinska konferenca v okviru tega cikla je potekala od 26. do 28. oktobra 2017 v Talinu v Estoniji. Na konferenci se je zbralo 260 mladih, strokovnjakov in odločevalcev iz vse Evrope zbralo v Talinu v Estoniji, da bi razpravljali o mladinski politiki in o tem, kaj mladi iz EU potrebujejo, da bi živeli bogato, trajnostno in uspešno življenje. Namen konference je bil ponuditi vpogled v posvetovanje o novi Evropski strategiji za mlade. Predstavniki so se strinjali, da nova strategija ne sme biti le o mladih, vendar tudi razvita s podporo mladih. Hkrati so udeleženci prišli do skupnega razumevanja, da je potreben korak naprej pri uporabi tehnoloških rešitev, z namenom doseganja čim večjega števila mladih in predajanja kakovostnih vsebin. Poudarili so tudi, da participacija v družbi krepi razvoj aktivnih in vplivnih ljudi, hkrati pa morajo mladi imeti primerne priložnosti, motivacijo in širšo podporo pri večji participaciji v družbi. Poudarjen je bil pomen udeležbe mladih pri vseevropskih aktivnostih. Povečanje v financiranju in dostopu do programa Erasmus+ je tako predpogoj za podporo raznolikosti in mobilnosti. Več informacij o temah, izpostavljenih na konferenci je na voljo na: http://youthconf.eu/overview/

JANUAR-JUNIJ 2018: BOLGARSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU

V svojem programu predsedovanja je Bolgarija na področju mladine opredelila naslednje cilje:

• In the area of youth, our efforts will be focused on successfully concluding negotiations with the European Parliament on the legal framework of the European Solidarity Corps.
• We will also organise a debate on the role of young people as a driving force for the sustainable development and equality in Europe of the future.
• We will propose Council Conclusions on the role of youth in developing a flexible and favourable environment for enhancing population growth through effective partnership in Europe as well as the role of young people in developing a secure, united and peaceful society through the promotion the European values.
Program najdete tukaj.

Bolgarija je temo Prihodnost Evrope in mladih postavila tudi za eno izmed svojih prednostnih nalog.  

JULIJ-DECEMBER 2018: AVSTRIJSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
6. cikel strukturiranega dialoga se bo zaključil z avstrijskim predsedovanjem Svetu EU. 

5. cikel strukturiranega dialoga: PARTICIPACIJA MLADIH (1. 1. 2016-30. 6. 2017)

Na Srečanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 23. novembra 2015, je bila potrjena tema petega cikla strukturiranega dialoga, ki poteka od 1. januarja 2016 do 30. junija 2017.

Tema petega cikla je zagotavljanje možnosti za vse mlade, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in vključujoče Evrope, ter se s tem pripravijo na življenje in sodelovanje v družbi (“Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe – Ready for life, Ready for).

Peti cikel se je začel s prvim januarjem 2016 in s tem priprave mladinskih organizacij in predstavnikov mladih na Mladinsko konferenco na Nizozemskem.

Resolucijo Sveta o spodbujanju politične participacije mladih najdete tukaj. 


JANUAR-JUNIJ 2017: NIZOZEMSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU

Nizozemsko predsedovanje Svetu EU je skupaj z Nizozemskim nacionalnim mladinskim svetom, Evropsko komisijo in Evropskim mladinskim forumom aprila gostilo Evropsko mladinsko konferenco v Amsterdamu. Na konferenci so se zbrali predstavniki mladih in odločevalci, da bi skupaj razpravljali o temah, povezanih z mladimi. S konferenco se je začel peti cikel strukturiranega dialoga. Da bi vzpostavili kontinuiran dialog med odločevalci in mladimi, se bodo tri EU mladinske konference aktualnega cikla osredotočale na skupno temo “Omogočanje vsem mladim k vključevanju v raznoliko, povezano in vključujočo Evropo”. Štiri dni so predstavniki mladih in odločevalci identificirali glavne izzive, s katerimi se soočajo mladi pri vključevanju v družbo. Izdali so vodilna vprašanja, ki bodo služila kot podpora prihajajočim posvetovanjem z naslovom “Mladi potrebujejo prostor in priložnosti, da razvijejo svoje osebne, socialne in državljanske kompetence. Slab dostop do pravih informacij in kompetenc lahko negativno vpliva na njihove življenjske možnosti, oblikovanje mnenj, dostop do pravic in zmožnost udejanjati svoje aktivno državljanstvo”. Po konferenci bodo predstavniki mladih izvedlo posvetovanja z mladimi v svojih državah. Rezultati teh posvetovanj bodo predmet razprave na naslednji Evropski mladinski konferenci na Slovaškem. Da bi bil proces uspešen, je potrebna zastopanost mnenj in pogledov mladih z različnimi ozadji. http://bit.ly/1RZQmIm


JULIJ - DECEMBER 2017: SLOVAŠKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 

V začetku oktobra so Košice (Slovaška) za nekaj dni postale najpomembnejše mesto za mlade iz Evropske unije. Tam je namreč pod okriljem slovaškega predsedovanja EU ter v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim mladinskim forumom potekala Evropska mladinska konferenca, na kateri so se zbrali predstavniki mladih in oblikovalci politik iz držav članic EU. Evropska mladinska konferenca na Slovaškem je del 5. cikla strukturiranega dialoga, katerega osrednja tema je, kako omogočiti mladim, da sodelujejo pri razvoju raznolike, povezane in vključujoče Evrope. Udeleženci konference so v štirih dneh identificirali najbolj pomembne izzive, s katerimi se soočajo mladi na področju razvoja lastnih potencialov in vključevanja v družbo ter na podlagi predlogov več kot 65.000 mladih, ki so sodelovali v posvetovanjih pred Evropsko mladinsko konferenco oblikovali priporočila in konkretne predloge za odločevalce. Med drugim so predlagali: - Evropske institucije in države članice naj razvijejo ali še naprej izvajajo politike in prakse, ki si prizadevajo za nenehno izboljševanje veščin mladih, da so ti zmožni kritično oceniti in razvrščati informacije, ki jih pridobijo v formalnem izobraževanju in neformalnem učenju izobraževanja. - Potrebno je povečati sredstva in institucionalno podporo za oblikovanju lokalnih programov in izpeljavo nacionalnih izmenjav, s čimer se bo mladim omogočilo, da preko konkretnih aktivnosti spoznavajo druge kulture, okolja in realnosti mladih ter spodbujalo preprečevanje diskriminacije in krepitev solidarnosti. - Evropska komisija in države članice bi morale zagotoviti dovolj operativnih sredstev za kontinuirano izvajanje mladinskega dela in trajnostno delovanje mladinskih organizacij. Vsa priporočila z Evropske mladinske konference so dostopna tukaj. Priporočila so bila v zaključku konference predstavljena predstavnikom Evropske komisije, Evropskega parlamenta in ministrom odgovornim za področje mladih. Ministri pristojni za mladino iz vseh držav članic EU bodo o njih razpravljali novembra, Svetu EU pa bodo služila kot podlaga za oblikovanje participativne mladinske politike.


JANUAR-JUNIJ 2018: MALTEŠKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 

V okviru Malteškega predsedovanja je od 20. do 23. marca potekala Evropska mladinska konferenca, ki se je zaključila s konkretnim akcijskim načrtom za vključevanje mladih v raznoliko in vključujočo Evropo. Z namenom izboljšanja dialoga med mladimi in odločevalci na vseh ravneh odločanja je bila rdeča nit vseh treh evropskih konferenc predsedujočega tria držav (Nizozemska, Slovaška, Malta) »vključevanje mladih v raznoliko, povezano in vključujočo Evropo«. Preko 200 mladih in odločevalcev iz vseh držav članic EU je izoblikovalo konkreten akcijski načrt za implementacijo ukrepov, ki bodo omogočili večje vključevanje mladih v raznoliko in vključujočo Evropo. Implementacijski načrt za realizacijo osmih ukrepov, ki so nastali tekom 5. cikla strukturiranega dialoga bo predstavljen Svetu ministrov EU. Med konkretnimi ukrepi so: Vključitev poglavja o mladinskem delu v Evropsko poročilo o mladih. Vključitev predmeta aktivnega državljanstva v šolske kurikulume. Razvoj sistema za pomoč mladim v stiski in vključitev v šolski sistem. 

4. cikel strukturiranega dialoga z mladimi: KREPITEV VLOGE MLADIH (1. 7. 2014 - 31. 12. 2015)

Za razliko od prejšnjih ciklov, bo potekal en krog nacionalnih posvetovanj v okviru aktualnega tria predsedovanj. Posvetovanja temeljijo na Usmerjevalnem okvirju, ki je bil zasnovan na Evropski mladinski konferenci v Italiji, o rezultatih pa se bo razpravljalo na Evropski mladinski konferenci v Latviji, na podlagi katerih bodo oblikovana skupna priporočila, o katerih bodo razpravljali ministri, ki pokrivajo področje mladine na Evropski mladinski konferenci v Luksemburgu. Končna priporočila, ki jih najdete tukaj so služila kot vir za Resolucijo Sveta, sprejeto ob koncu četrtega cikla. 

Aktualni cikel poteka v okviru Italijanskega, Latvijskega in Luksemburškega predsedovanja Svetu EU.  

 • Krepitev vloge mladih za politično participacijo in dostop mladih do pravic, 
 • spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami in drugimi relevantnimi deležniki za krepitev povezav med neformalnim učenjem in formalnim izobraževanjem, za krepitev ključnih kompetenc mladih in spodbujanje njihove aktivne participacije v družbi,  
 • spodbujanje enakega dostopa mladih do pravic in priložnosti za zagotavljanje polne participacije v družbi, 
 • krepitev medsektorskega sodelovanja na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni z namenom doseganja potreb mladih in zagotoviti koherentne politike na področju socialnega vključevanja.

Več informacij o aktualnem ciklu strukturiranega dialoga najdete v Eurodeskovem mesečniku, na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije in Evropskem mladinskem portalu.

3. cikel strukturiranega dialoga: SOCIALNO VKLJUČEVANJE (1. 1. 2013 - 30. 6. 2014)

Osrednja tema prejšnjega cikla strukturiranega dialoga je bila socialno vključevanje, posebne teme, določene s strani posameznih predsedstev pa so bile sledeče: 

Irsko predsedovanje EU: kakovostno mladinsko delo (1. 1.–30. 6. 2013), s poudarkom na naslednjih vprašanjih:

 • prispevek kakovostnega mladinskega dela k razvoju in dobremu počutju mladih,
 • standardi kakovosti v mladinskem delu kot sredstvo za doseganje pozitivnih rezultatov mladih na področjih kot so osebni in družbeni razvoj ter pripravljenost za izobraževanje in poklicno usposabljanje itd;
 • prispevek mladinskega dela k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti v zvezi z zaposlovanjem mladih,
 • izmenjava dobrih praks in znanja na teh področjih med državami članicami.

  Poročilo nacionalnega posvetovanja - SI
  Zaključki mladinske konference v okviru Irskega predsedstva 


Litvansko predsedovanje EU: brezposelni mladi in mladi, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje  (1. 6.–31. 12. 2013), s poudarkom na naslednjih vprašanjih: 

 • spodbujanje socialnega vključevanja mladih, s posebnim poudarkom na brezposelnih mladih in mladih, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje (ti. skupina NEET),
 • spodbujanje medsektorskega sodelovanja kot temeljnega načela celostne politike na področju mladih,
 • izmenjava dobrih praks na področju socialnega vključevanja mladih,
 • spodbujanje sodelovanja na področju mladinske politike med mladimi iz Evropske unije ter Vzhodne Evrope in kavkaških držav.

  Poročilo nacionalnega posvetovanja - SI
  Zaključki mladinske konference v okviru Litvanskega predsedovanja


Grško predsedovanje EU: kultura in podjetništvo (1. 1. – 30. 6. 2014), s poudarkom na naslednjih vprašanjih: 

 • oblikovanje ukrepov za spodbujanje podjetniškega duha mladih in njihovega podjetništva, s posebnim poudarkom na socialnem podjetništvu in „zelenih delovnih mestih“ ter novih priložnostih na kulturnem področju, da bi pospešili socialno vključevanje vseh mladih,
 • izboljšanje dostopa mladih, zlasti tistih iz oddaljenih območij, do novih tehnologij, da bi omogočili razvoj mladih talentov in pritegnili zanimanje na področju kulture,
 • spodbujanje mladinskega dela, da bi podprli in izboljšali ustvarjalnost in podjetništvo mladih, med drugim tudi z izmenjavo dobrih praks.

  Poročilo nacionalnega posvetovanja - SI


Resolucija o strukturiranem dialogu in socialnem vključevanju mladih

V Resoluciji so opisana prednostna področja, ki so bila opredeljena kot rezultat strukturiranega dialoga in mladinskih konferenc v Dublinu, Vilni in Solunu za izboljšanje socialno vključenosti mladih v Evropi.

Izbrana je bila tudi nova osrednja tema 4. cikla strukturiranega dialoga - opolonomočenje mladih. 

Resolucija je dostopna tukaj. 


 

 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih