Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Ključni ukrep 2 - Sodelovanje med organizacijami in institucijami

Partnerstva za sodelovanje na področju mladine

Ta ukrep sodelujočim organizacijam omogoča pridobivanje izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja in krepitev njihovih zmogljivosti, omogoča pa tudi izdelavo visokokakovostnih inovativnih rezultatov. Partnerstva so lahko različnih velikosti in obsegov in s tem so skladne tudi njihove aktivnosti. Kvalitativno ocenjevanje teh projektov poteka proporcionalno glede na njihove cilje in naravo vključenih organizacij.
 
Glede na to, lahko organizacije v okviru tega ukrepa prijavijo dva različna tipa projektov:

 • sodelovalna partnerstva,
 • manjša partnerstva.

Tipične aktivnosti, ki potekajo v okviru teh projektov so vezane na samo upravljanje projekta, izvajanje projektnih aktivnosti ter razširjanje rezultatov in promocijske aktivnosti.
Prijavitelje spodbujamo, da se v izogib podvajanju projektnih idej pozanimajo o drugih projektih na tem področju in svoj projekt zasnujejo kot nadgradnjo rezultatov drugih podobnih projektov. Dober vir za to je lahko Platforma EK za razširjanje projektnih rezultatov.
Poseben poudarek je na prispevku teh projektov k uresničevanju ene ali več splošnih prednostnih usmeritev ter specifičnih prednostnih usmeritev na področju mladine, ki jih Evropska komisija določa na letni ravni.

V letu 2024 so te horizontalne usmeritve:

 • vključevanje in raznolikost,
 • okolje in boj proti podnebnim spremembam,
 • obravnavanje digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti,
 • skupne vrednote, državljansko udejstvovanje in udeležba.

Specifične usmeritve na področju mladine pa:

 • spodbujanje aktivnega državljanstva, samoiniciativnosti in podjetništva mladih vključno s socialnim podjetništvom,
 • povečanje kakovosti, inovacij in priznavanja mladinskega dela,
 • izboljšanje zaposljivosti mladih,
 • krepitev povezav med politiko, raziskavami in prakso,
 • podpiranje odziva na področju mladine v Evropi na vojo v Ukrajini.

Nacionalna agencija lahko vsako leto izbere tudi dve evropski prednostni usmeritvi, ki sta še posebej pomembni v nacionalnem kontekstu. Za leto 2024 bodo bolj prepoznani projekti, ki bodo:

 • spodbujali priznavanje in vrednotenje mladinskega dela in neformalnega učenja na vseh ravneh ter
 • podpirali kakovosten razvoj mladinskega dela in inovacije na področju mladinskega dela

 ... v skladu z uresničevanjem ciljev evropske agende za mladinsko delo (EYWA) in bonske deklaracije iz decembra 2020, ki veljajo za Slovenijo.

1. Sodelovalna partnerstva

Namen teh projektov je organizacijam omogočiti, da povečajo kakovost, pomembnost in ustreznost (relevance) svojih aktivnosti, da razvijejo in okrepijo svoje partnerske mreže, razvijejo svoje zmogljivosti za skupno delo na transnacionalni ravni ter na ta način prispevajo k večji internacionalizaciji svojih aktivnosti skozi izmenjavo ali razvoj novih praks in metod ter izmenjavo in medsebojnim soočanjem idej. Njihov namen je podpreti razvoj, prenos in/ali izvajanje inovativnih praks ter izvajanje skupnih pobud za krepitev sodelovanje, medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj na evropski ravni. Rezultati morajo biti namenjeni večkratni uporabi, prenosljivi, prilagodljivi, če se le da pa naj imajo tudi možno transdisciplinarno dimenzijo. Sprejeti projekti bodo morali svoje rezultate svojih aktivnosti razširjati na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni ravni. Partnerstva za sodelovanje so tesno povezana s prednostnimi usmeritvami in političnimi okviri na področju mladine na evropski kot tudi na nacionalni ravni, prinašali pa naj bi spodbude za medsektorsko in horizontalno sodelovanje na različnih tematskih področjih.

Cilji akcije so:

 • večati kakovost v delu, aktivnostih in praksah vključenih organizacij z vključevanjem novih akterjev, ki načeloma niso del tega sektorja,
 • krepiti zmogljivost organizacij za transnacionalno in medsektorsko sodelovanje,
 • naslavljanje skupnih potreb in prednostnih področij na področju mladine,
 • omogočiti transformacijo in spremembe (na individualni, organizacijski ali sektorski ravni), ki vodjo v izboljšane in nove pristope, skladno s kontekstom vsake organizacije.

2. Manjša partnerstva

Namen partnerstev manjšega obsega je povečati dostop do programa manjšim akterjem in posameznikom, ki jih je na področju mladine sicer težko doseči. Z nižjimi dotacijami za organizacije, krajšim obdobjem trajanja in poenostavljenimi administrativnimi zahtevami v primerjavi s partnerstvi za sodelovanje akcija naslavlja lokalne organizacije, manj izkušene organizacije ter nove prijavitelje v programu, s tem da zmanjšuje potencialne ovire za vstop v program za organizacije z manjšo organizacijsko zmogljivostjo. V okviru te akcije so možne tudi fleksibilne oblike – mešanje transnacionalnih in nacionalnih aktivnosti (z evropsko dimenzijo), kar organizacijam omogoča več sredstev za doseganje oseb z manj priložnostmi. Partnerstva manjšega obsega naj bi tudi prispevala k oblikovanju in razvoju mednarodnih mrež in spodbujala sinergije z in med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi politikami.
 
Cilji akcije so:

 • pritegniti in povečati dostopnost programa za nove, manj izkušene organizacije ter manjše akterje (ta partnerstva naj služijo kot prvi korak organizacij k sodelovanju na evropski ravni,
 • podpreti vključevanje ciljnih skupin z manj priložnostmi,
 • podpreti aktivno evropsko državljanstvo in približati evropsko dimenzijo lokalnim ravnem.

Poleg teh ciljev pa so tudi za partnerstva manjšega obsega relevantni cilji partnerstev za sodelovanje – seveda proporcionalno z obsegom in velikostjo posameznega projekta:

 • večati kakovost v delu, aktivnostih in praksah vključenih organizacij z vključevanjem novih akterjev, ki načeloma niso del tega sektorja,
 • krepiti zmogljivost organizacij za transnacionalno in medsektorsko sodelovanje,
 • naslavljanje skupnih potreb in prednostnih področij na področju mladine,
 • omogočiti transformacijo in spremembe (na individualni, organizacijski ali sektorski ravni), ki vodjo v izboljšane in nove pristope, skladno s kontekstom vsake organizacije.

Kriteriji upravičenosti

Izvor sodelujočih organizacij: Partnerji lahko prihajajo iz držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu. Sodelovanje partnerjev iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, je mogoče le izjemoma in ob pogoju, da sodelovanje takšnega partnerja prispeva bistveno dodano vrednost celotnemu projektu ter da je izpolnjen minimalni kriterij sodelovanja treh organizacij iz treh različnih držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu. Izjema je Belorusija, ki do sodelovanja v tem ukrepu ni upravičena.
Minimalno število sodelujočih organizacij: 3 za sodelovalna partnerstva oz. 2 za manjša partnerstva
Udeleženci: ni omejitev
Trajanje projekta: od 12 do 36 mesecev za sodelovalna partnerstva oz. 6 do 24 mesecev za manjša partnerstva
Kraj izvajanja projektnih aktivnosti: v eni izmed držav izvora sodelujočih partnerjev

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih