Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Prednostne naloge in značilnosti

Prednostne naloge programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota v programskem obdobju 2021-2017 so naslednje:

Aktivno državljanstvo, participacija in solidarnost:

Programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota podpirata vse sodelujoče organizacije pri izboljšanju kakovosti svojih projektov s poudarkom na participativnem pristopu ter mladim nudita priložnosti za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju projektov, s čimer spodbujata aktivno državljanstvo in demokratično udeležbo.

Sodelovanje mladih lahko opredelimo kot proces, kjer lahko mladi kot aktivni državljani sodelujejo, izrazijo svoja stališča in imajo moč odločanja o vprašanjih, ki jih zadevajo.

Participatornemu procesu, ki mora biti vključujoč in dostopen, mora slediti spremljanje, vrednotenje ter ocena učinka. Le tako se lahko zagotovi, da bodo mnenja mladih upoštevana pri sprejemanju odločitev. Vključenost v celotni postopek mladim in drugim vzbuja zaupanje, saj omogoča, da so prepoznani kot pomembni in bistveni v tem procesu.

Program Erasmus+ daje prednost projektom, ki omogočajo neformalno učenje ter ozaveščanje o skupnih vrednotah EU, enotnosti, raznolikosti, kulturni identiteti in družbeni in zgodovinski dediščini, hkrati pa spodbujajo družbeno angažiranost.

Projekti v sklopu Evropske solidarnostne enote si prizadevajo za krepitev evropske identitete in za ozaveščenost o skupnih vrednotah, načelih enotnosti in raznolikosti ter o družbeni, kulturni in zgodovinski dediščini.

Spodbuja se tudi sodelovanje v obstoječih nacionalnih, mednarodnih ali EU pobudah na področju državljanskega sodelovanja.

Viri za krepitev participacije:

- Participationpool.eu 

- Euro-Participation Publication

Trajnost in zeleno

Strategija Nacionalne agencije na področju trajnostnega razvoja in skrbi za okolje zajema tako notranjo zelenitev agencije, ki jo usmerja želja po zmanjševanju lastnega okoljskega vpliva in postavljanjem zgleda za organizacije, katerim Agencija dodeluje sredstva za izvedbo projektov, kot tudi zunanjo zelenitev, usmerjeno v prijavitelje in upravičence programov na področju mladine.

Bodoče aktivnosti Agencije na področju zelenega se bodo osredotočale ravno na slednjo, torej na spodbujanje in izobraževanje organizacij, ki delajo z mladimi, za izvedbo karseda zelenih projektov in gradnjo okolju prijaznega mladinskega dela. Sicer se trenutno glede projektov, ki so preko nacionalne agencije financirani, dosega že zelo dobre kazalnike na področju zelenega, še posebej znotraj programa Evropska solidarnostna enota. Znotraj tega se lahko preko projektov prostovoljstva mladi udeležijo številnih dejavnosti, s katerimi svoje zelene kompetence krepijo na zelo praktičen način,na primer z bivanjem na ekoloških kmetijah, ozaveščanjem lokalne skupnosti o pomenu skrbi za okolje, povezovanjem trajnostnega razvoja z drugimi tematikami, kot sta umetnost in cirkuštvo, pa še mnogo drugega.Obenem pa imajo mladi možnost preko ukrepa solidarnostnih projektov oblikovati lastne zelene projekte z neposrednim vplivom na njihova lokalna okolja, pri čemer se npr. odločajo za izvedbo čistilnih akcij, organizacijo izmenjave oblačil, promocijo in praktičnim prikazom različnih zelenih praks, itd.

V obdobju 2023–2027 bo program Evropska solidarnostna enota sodeloval tudi s programom Obzorje Evropa (Horizon Europe), preko katerega je ukrep projektov prostovoljstva že prejel dodatna sredstva ravno za podporo zeleno usmerjenim projektom.  

Za nudenje dodatne podpore pri zelenem delovanju in izvajanju okolju prijaznih projektov je bil v letu 2022 znotraj francoske nacionalne agencije ustanovljen tudi podporni center SALTO za področje zelenega prehoda in okoljske trajnost.

Uporabna gradiva za snovanje zelenih projektov:  

Socialno vključevanje in raznolikost

V okviru prednostne tematike socialnega vključevanja in raznolikosti je leta 2019 Nacionalna agencija ustanovila skupino strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. Osebe, ki v tej skupini sodelujejo, prihajajo iz različnih organizacij, ki delajo z različnimi skupinami mladih z manj priložnostmi. Delujejo kot podporna skupina nacionalni agenciji, ki je pomagala oblikovati tudi Priporočila za prijavitelje in izvajalce projektov s področja vključevanja in raznolikosti (2021)  in sodelovala pri zastavljanju strateških ciljev. 

Cilji: 

  • Večja vključenost mladih z manj priložnostmi v projekte; 

  • zagotoviti ustrezno podporo upravičencem in prijaviteljem; 

  • z znanjem opremiti trenerje in druge zunanje sodelavce (ocenjevalci); 

  • z znanjem opremiti delavce NA. 

Sedaj je ta skupina vključena tudi v delo na področju duševnega zdravja mladih v okviru projekta Mental health in youth work. 

V okviru sodelovanja pri dolgoročnem projektu Mental health in youth work (Duševno zdravje v mladinskem delu) nacionalnih agencij evropskih programov na področju mladine se je izvedla raziskava o duševnem zdravju mladih kot analiza potreb in podpornih mehanizmov v mladinskem delu, tako v Sloveniji kot v drugih državah. Temelji na pregledu sekundarnih virov in empirični raziskavi med mladinskimi delavci organizacij upravičenk programov Erasmus+: Mladina (in Erasmus+: Mladi v akciji) ter Evropska solidarnostna enota pri slovenski nacionalni agenciji. V ospredju je vidik mladinskega dela in vpletenih posameznikov (mladinskih delavcev) ter organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela. Avtorici analize sta Lucija Dežan in Nina Arnuš.

Povzetek analize Duševno zdravje in dobro počutje mladih: potrebe in podporni mehanizmi v mladinskem delu.

V letu 2022 je bilo prvo mednarodno srečanje na Finskem, kamor smo vključili tudi naše slovenske organizacije. 

V letu 2023 se udeležujemo mednarodnega dogodka Inspirational Event na Portugalskem. 

- Digitalno mladinsko delo

Digitalno mladinsko delo temelji na ideji, da je treba v mladinskem delu uporabiti nove tehnologije, da bodo storitve in dejavnosti, namenjene mladim, boljše, dostopnejše in bolj smiselne. Digitalno mladinsko delo je mogoče uporabiti za ustvarjanje priložnosti in prostora za mlade, da razvijejo svoje kritično, etično in ustvarjalno razmišljanje, povezano s tehnološkim razvojem in digitalno prihodnostjo. 

Po mnenju strokovne skupine EU o „Tveganjih, priložnostih in posledicah digitalizacije za mlade, mladinsko delo in mladinsko politiko“ (2018) digitalno mladinsko delo: 

  • pomeni proaktivno uporabo ali obravnavanje digitalnih medijev in tehnologije v mladinskem delu, 

  • ni metoda mladinskega dela – digitalno mladinsko delo je mogoče vključiti v katerokoli okolje mladinskega dela (odprto mladinsko delo, informiranje in svetovanje mladim, mladinski klubi, ozaveščanje mladih itd.), 

  • ima enake cilje kot mladinsko delo na splošno, uporaba digitalnih medijev in tehnologije v mladinskem delu pa mora vedno podpirati te cilje, 

  • se lahko zgodi v fizičnih (iz oči v oči) in tudi v spletnih okoljih – ali v mešanici teh dveh. Digitalni mediji in tehnologija so lahko bodisi orodje, aktivnost ali vsebina v mladinskem delu, 

  • je podprto z enako etiko, vrednotami in načeli kot mladinsko delo. 

Dodatna gradiva in viri: 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih