Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Mladinski dialog EU

Mladinski dialog EU je nadgradnja procesa strukturiranega dialoga, ki je bil vzpostavljen z resolucijo o prenovljenem okviru na področju mladine (2010–2018).

„Mladinski dialog EU“ pomeni dialog z mladimi in mladinskimi organizacijami, vključno z oblikovalci politik in nosilci odločanja ter, po potrebi, strokovnjaki, raziskovalci in drugimi ustreznimi akterji civilne družbe. Ta dialog je forum za neprekinjena skupna razmišljanja in posvetovanja o prednostnih nalogah ter izvajanju in spremljanju evropskega sodelovanja na področju mladih.

Mladinski dialog EU bi moral prispevati k splošnim ciljem strategije EU za mlade in spoštovati njena vodilna načela.

Specifični cilji mladinskega dialoga EU so:
a) spodbujati participacijo mladih v demokratičnem življenju v Evropi;
b) spodbujati enako participacijo mladih žensk in moških;
c) vključiti raznolika mnenja in zagotoviti, da bodo vsi mladi lahko prispevali k oblikovanju politike;
d) vpeljati pozitivne spremembe v mladinsko politiko na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni;
e) okrepiti državljanske veščine mladih ter njihov občutek pripadnosti družbi in Evropski uniji.

Mladinski dialog EU sledi 18-mesečnim delovnim ciklom, ki ima vsak po eno tematsko prednostno nalogo, tesno povezano s prednostnimi nalogami strategije EU za mlade in, kjer je ustrezno, z evropskimi cilji mladih. Vsak cikel bi moral graditi na spoznanjih prejšnjega. Stalno spremljanje je ključno za pregled nad rezultati kakovosti in na splošno učinka celotnega procesa. Med vsemi fazami procesa bi morali vsi sodelujoči partnerji na ustrezni ravni opravljati merjenje kvalitativnega in/ali kvantitativnega učinka.

Upoštevajoč prej navedene cilje bi moral mladinski dialog graditi na pristopih, ki spodbujajo participacijo na različnih ravneh:
a) obveščanje o možnostih participacije ter o splošni temi, ki se ponujajo od lokalnih ravni do evropske;
b) posvetovanje, vključno s spletnimi in drugimi metodami interakcije ter na podlagi raziskovalnih rezultatov, temelječih na dokazih;
c) neposredni dialog med nosilci odločanja in mladimi, gradeč na najboljših praksah in metodoloških pristopih, do zdaj razvitih v okviru strukturiranega dialoga, ter na stalnih inovacijah na tem področju;
d) stalno partnerstvo pri upravljanju procesa na nacionalni in evropski ravni, vključno, kjer je to primerno, s partnerstvi z zadevnimi sektorji, odvisno od teme cikla.

7. cikel Mladinskega dialoga EU: USTVARJANJE PRILOŽNOSTI ZA MLADE (1. januar 2019 - 31. julij 2020)

Okvirna tema sedmega cikla mladinskega dialoga je ustvarjanja priložnosti za mlade. Vse tri mladinske konference, ki bodo potekale v okviru tega cikla, naj bi ustvarile okvir in skupno razumevanje teh priložnosti, še posebej potreb in pričakovanj mladih ter možnih načinov, kako ta pričakovanja in potrebe nasloviti.

Participacija mladih bo spodbujena preko:
- identifikacije orodij za posvetovanja z mladimi za doseg in dialog z različnimi skupinami mladih ter izbor orodij, ki bi omogočala tudi sprotni vpogled v odzive v času posvetovanj;
- zagotavljanje daljšega obdobja za dialoge aktivnosti in posvetovanj, ki jih izvajajo nacionalne delovne skupine;
- vključevanje raziskovalcev;
- razvoj zbornika z metodami in pristopi za procese posvetovanj v okviru mladinskega dialoga EU, ki temeljijo na dobri praksah in izkušnjah strukturiranega dialoga.


JANUAR - AVGUST 2019: BOLGARSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
Od 25. do 28. marca je v Bukarešti v Bolgariji potekala Evropska mladinska konferenca, katere glavni namen je bil povezati evropski dialog z mladimi s cilji, opredeljenimi v novi strategiji EU za mlade (2019-2027). Konferenca je naslavljala posebej Evropske cilje za mlade, s poudarkom na sedmem cilju – kakovostne zaposlitve za vse, v luči dejstva, da zaposlovanje še vedno ostaja ena izmed najpomembnejših skrbi mladih Evropi.
Spletna stran konference: https://www.youthconf.ro/about/

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih