Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Mladinska politika EU

Sodelovanje mladih je dobro strukturirano in razvito politično področje EU. Programi EU za mlade se izvajajo od leta 1988. Procesu oblikovanja politike je bila podlaga Bela knjiga (New Impetus fo European Youth) iz leta 2001. 

Resolucija o novi strategiji EU za mlade 2019-2027, ki so jo na zasedanju 26. in 27. novembra 2018 sprejeli ministri držav članic EU pristojni za mladino, predstavlja pomemben korak k prepoznavanju specifičnih izzivov, s katerimi se soočajo mladi. Strategija obljublja, da bo ustvarila več priložnosti za mlade, dosegla raznolike mlade in si prizadevala za socialno vključevanje in izkoreninjenje revščine mladih. Pomembno je, da izvajanje strategije temelji na močnem sodelovanju mladih in mladinskih organizacij z državami članicami in institucijami EU.

Pričakovati je, da bo strategija razvila svojstven medsektorski pristop za obravnavanje potreb mladih na drugih področjih javnih politik EU ter predlaga, da se EU in države članice osredotočijo na spodbujanje sodelovanja mladih v državljanskem in demokratičnem življenju, povezovanje mladih po celotni Evropski Uniji in zunaj nje, spodbujanje prostovoljstva, učne mobilnosti, solidarnosti in medkulturnega razumevanja in podporo opolnomočenju mladih skozi kakovostno in inovativno mladinsko delo.

Komisija predlaga nekaj pomembnih novosti v primerjavi s sedanjim političnim okvirom:

  • Imenovanje koordinatorja mladih EU, ki bo skrbel za zastopanje stališč mladih v Komisiji in mladim omogočil, da več prispevajo k oblikovanju politik EU na različnih področjih. Koordinator bo okrepil dialog z mladimi, zlasti preko Evropskega mladinskega portala in Platforme za EU mladinsko strategijo.
  • Obnovljen EU dialog mladih, ki bo bolje zaznaval probleme mladih in zagotovil širšo dostopnost, tudi s pomočjo inovativnih oblik.
  • Spremljanje porabe EU sredstev namenjenih mladim v različnih programih financiranja.
  • Nadaljnja krepitev kakovosti, inovativnosti in priznavanja mladinskega dela ter vzpostaviti pogojev in spodbud za druge sektorjem, da izkoristijo potenciale neformalnega učenja.
  • Vzpostaviti bolj jasno povezavo med izvajanjem EU mladinske politike in s tem povezanih dejavnosti v programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.


V Strategiji EU za mlade 2019-2027 so bili opredeljeni naslednji cilji:

#1 POVEZATI EU Z MLADIMI
Ozadje: Vedno več mladih izgublja zaupanje v EU, ima težave pri razumevanju njenih načel, vrednot in njenega delovanja. Demokratični primanjkljaji v procesih EU so tudi eden od razlogov povečanja evroskepticizma med mladimi.
Cilj: Spodbujati občutek pripadnosti evropskemu projektu med mladimi in graditi most med EU in mladimi, da bi ponovno pridobili zaupanje in povečali participacijo.

#2 ENAKOST VSEH SPOLOV

Ozadje: Diskriminacija na podlagi spola še vedno prizadene veliko mladih, zlasti mladih žensk. Zagotoviti je treba enake možnosti in dostop do pravic za mlade vseh spolov, vključno z mladimi, ki se ne opredeljujejo kot zgolj moški ali ženske, in z mladimi LGBTQI+.
Cilj: Zagotoviti enakost vseh spolov in spolno občutljive pristope na vseh področjih življenja mladih.

#3 VKLUČUJOČE DRUŽBE

Ozadje: Tretjina mladih v Evropi je izpostavljena revščini in socialni izključenosti. Mnogi nimajo dostopa do svojih socialnih pravic. Mnogi se še naprej soočajo z večplastno diskriminacijo in zločini, storjenimi iz sovraštva. Nedavni pojavi migracij so prinesli številne izzive z vidika družbe in vključenosti. Zato je ključno, da si prizadevamo za udejanjanje pravic vseh mladih v Evropi, vključno z najbolj marginaliziranimi in izključenimi.
Cilj: Omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo

#4 INFORMACIJE IN KONSTRUKTIVNI DIALOG
Ozadje: Mladi imajo težave pri preverjanju točnosti in zanesljivosti informacij. Morajo biti bolj ustrezno opremljeni za navigacijo v medijskem prostoru in za sodelovanje v konstruktivnem dialogu.
Cilj: Zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do zanesljivih informacij, ter podpirati njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij ter njihovo vključevanje v konstruktivni dialog.

#5 MENTALNO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
Ozadje: Znatno in naraščajoče število mladih po Evropi izraža zaskrbljenost zaradi razširjenosti težav med svojimi vrstniki na področju duševnega zdravja, kot so stres, tesnoba, depresija in druge duševne bolezni. Mladi se danes soočajo z ogromnimi družbenimi pritiski in izražajo potrebo po boljši oskrbi pa področju duševnega zdravja mladih.
Cilj: Doseči boljše duševno zdravje in odpraviti stigmatizacijo težav z duševnim zdravjem ter tako spodbujati socialno vključenost vseh mladih.

#6 KORAK NAPREJ ZA PODEŽELSKO MLADINO
Ozadje: Kljub zavezanosti EU k razvoju podeželja in glede na dejstvo, da je v letu 2015 skoraj ena tretjina prebivalcev EU živela na podeželju, so razlike med življenjem v mestih in na podeželju še vedno izrazite18. Zato je pomembno zagotoviti enakost mladih v mestnih in podeželskih okoljih.
Cilj: Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale uresničitev svojega potenciala na podeželju.

#7 KAKOVOSTNA ZAPOSLITEV ZA VSE

Ozadje: Mladi so podvrženi visoki brezposelnosti, negotovim in izkoriščevalskim delovnim pogojem ter diskriminaciji na trgu dela in na delovnem mestu. Pomanjkanje informacij in ustreznih veščin mladim preprečuje, da bi se popolnoma vključili na trg dela. Zato so potrebni ukrepi za zagotovitev kakovostne zaposlitve za vse.
Cilj: Zagotoviti dostopen trg dela z možnostmi, ki vodijo do kakovostnih delovnih mest za vse mlade.

#8 KAKOVOSTNO UČENJE
Ozadje: Izobraževanje ostaja ključ do aktivnega državljanstva, vključujoče družbe in zaposljivosti. Zato moramo razširiti našo vizijo izobraževanja za 21. stoletje, z večjim poudarkom na prenosljivih znanjih, učenju, osredotočenem na učenca, in neformalnem izobraževanju, da bi dosegli resnično enak in univerzalen dostop do kakovostnega učenja.
Cilj: Povezati in izboljšati različne načine učenja, da se mlade pripravi na soočanje z izzivi stalno spreminjajočega se življenja v 21. stoletju.

#9 PROSTOR IN PARTICIPACIJA ZA VSE
Ozadje: Vključevanje mladih je ključnega pomena za demokracijo, vendar so ti kljub temu premalo zastopani v procesih odločanja, ki zadevajo njih same. V okviru svojih skupnosti zato potrebujejo dostop do prostorov, namenjenih podpori njihovemu osebnemu, kulturnemu in političnemu razvoju.
Cilj: Okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe.

#10 TRAJNOSTNA ZELENA EVROPA

Ozadje: Danes potrošimo več, kot to naše okolje lahko prenese. Družba mora ukrepati proti podnebnim spremembam in vse večji ogroženosti okolja. Toda naša družba ne more rešiti problema, ki ga ni pripravljena priznati. Zato moramo vsi, vključno z mladimi, začeti prevzemati odgovornost za svoja dejanja in za vpliv na življenje prihodnjih generacij. Začeti delovati na trajnosten način ni izbira, ampak dolžnost.
Cilj: Ustvariti družbo, v kateri so vsi mladi okoljsko aktivni, izobraženi in sposobni ustvarjati spremembe v svojem vsakdanjem življenju.

#11 MLADINSKE ORGANIZACIJE IN EVROPSKI PROGRAMI

Ozadje: Mladinske organizacije in evropski mladinski programi vključujejo milijone mladih ter podpirajo njihovo aktivno državljanstvo in razvoj življenjskih veščin. Vendar pa so mladinske organizacije in evropski mladinski programi še vedno premalo financirani, prepoznavni in dostopni.
Cilj: Zagotoviti vsem mladim enak dostop do mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov in s tem graditi družbo, ki temelji na evropskih vrednotah in identiteti.

Priporočamo: Publikacija prenovljeni okvir evropskega sodelovanja na področju mladine

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih