Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Mladinska politika EU

Sodelovanje mladih je dobro strukturirano in razvito politično področje EU. Programi EU za mlade se izvajajo od leta 1988. Procesu oblikovanja politike je bila podlaga Bela knjiga (New Impetus fo European Youth) iz leta 2001. 

Evropska komisija spodbuja dialog med mladimi in odločevalci, da bi povečala aktivno državljanstvo mladih, omogočila socialno vključevanje in zagotovila vključevanje mladih v razvoj politik EU.

Te prednostne naloge sestavljajo ključen del Strategije EU za mlade 2010-2018, ki je temelj aktualne evropske mladinske politike in ima dva skupna cilja:

 • Zagotoviti več enakovrednih priložnosti za mlade v izobraževanju in na trgu dela 
 • Spodbuditi mlade h aktivnemu sodelovanju v družbi.

Izvajanje Strategije EU za mlade

 • MEDSEKTORSKI PRISTOP: Mladinska politika ne more uspeti brez povezovanja z drugimi sektorji, prispeva pa lahko k zagotavljanju rezultatov na področjih, kot so otroška in družinska politika, izobraževanje, enakost med spoloma, zaposlovanje, stanovanjsko vprašanje in zdravstveno varstvo. Države članice oblikujejo politike na nacionalni ravni. Strategija spodbuja države članice, da razmislijo o medsektorskemu oblikovanju politik na nacionalni ravni. Medsektorsko sodelovanje bi bilo treba razvijati tudi z lokalnimi in regionalnimi akterji, ki so ključni pri izvajanju strategij za mlade. 

 • DIALOG Z MLADIMI: Strukturirani dialog (VIDEO - KLIK!) spremlja izvajanje strategije in je prostor za skupni premislek o njenih prednostnih nalogah. Države članice v okviru svojih nacionalnih mladinskih politik organizirajo stalni in redni dialog z mladimi. Ob sodelovanju predstavništev Komisije ta dialog lahko vključuje evropske teme. Več o aktualnih temah strukturiranega dialoga … 

 • VZAJEMNO UČENJE ZA BOLJŠE OBLIKOVANJE POLITIKE: Predlagani sta dve vrsti procesa vzajemnega učenja med državami članicami: seminarji na visoki ravni, kadar je ključno politično sodelovanje, in strokovne skupine, kadar je potrebno strokovno znanje. V to vzajemno učenje je treba vključiti zainteresirane strani. 

 • IZVAJANJE: Strategijo izvajajo države članice EU. Pri tem uporabljajo medsektorski pristop in orodja odprte metode koordinacije. V izvajanje so vključene tudi drugi zainteresirani akterji in ministrstva, vključeni pa so tudi regionalni in lokalni organi. Bistveni sta koordinacija in udeležba ustreznih akterjev v celotnem krogu snovanja in izvajanja politike. Sestanki direktorjev uradov za mladino bi morali biti ključni za izvajanje novih okvirov sodelovanja. 

 • OBLIKOVANJE POLITIK, KI SLONI NA DOKAZIH: Za oblikovanje učinkovite politike je potrebno imeti boljše znanje. V ta namen je bilo izdelano Evropsko poročilo o mladih (EU Youth report).

 • POENOSTAVLJENO POROČANJE: Vsake tri leta Svet in Komisija predložita skupno poročilo o izvajanju zgoraj navedenih prednostnih nalog. Poročilo temelji na poročilih držav članic.

 • UPORABA PROGRAMOV IN SKLADOV EU: Program E+: Mladi v akciji podpira mladinsko politiko in njene prednostne naloge, zlasti čezmejno mobilnost, prostovoljstvo, udeležbo, mladinsko delo in politično sodelovanje. Tudi drugi programi in skladi ponujajo veliko možnosti za vse mlade, potrebno je povečati njihovo poznavanje. Mednje spadajo Ustvarjalna Evropa, E+: Izobraževanje in usposabljanje, Erasmus za mlade podjetnike, Obzorje 2020 ter strukturni skladi

 • SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI EU IN MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI: Evropski parlament redno prispeva k mladinski politiki. Komisija sodeluje tudi z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij na področjih njunih pristojnosti ter s Svetom Evrope na področjih skupnega interesa, kot so sodelovanje mladih, mladinsko delo in večja poučenost mladih.

Osem področij Strategije za mlade

Strategija predlaga ukrepe na osmih področjih, ki se dotikajo življenja mladih: 

 • izobraževanje in usposabljanje, 
 • zaposlovanje in podjetništvo, 
 • zdravje in dobro počutje, 
 • participacija mladih, 
 • prostovoljne aktivnosti, 
 • socialna vključenost, 
 • mladi in svet, 
 • ustvarjalnost in kultura.  

Mehanizmi za doseganje ciljev Strategije za mlade

Cilje Strategije Evropska unija dosega z naslednjimi mehanizmi:

 • Sodelovanje z državami EU, 
 • Strukturirani dialog z mladimi, 
 • Poročilo EU o mladih, 
 • Mladinsko delo, 
 • Oblikovanje politik na podlagi raziskav, 
 • Medvrstniško učenje, 
 • Program Erasmus+: Mladi v akciji.

Priporočamo: Publikacija prenovljeni okvir evropskega sodelovanja na področju mladine

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih