Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Usmeritve za nadaljnje izvajanje projektov v programih E+: Mladina in ESE

27.09.2023

Za nami je obdobje, ki je bilo za izvajanje evropskih projektov mobilnosti izredno zahtevno. Epidemija koronavirusa in obdobje, ki ji je sledilo, sta zahtevala različne vrste prilagoditev in sprememb tako v družbi na splošno kot pri delovanju organizacij prijaviteljic in upravičenk. Z letom 2021 smo vstopili tudi v novo obdobje EU programov Erasmus+: Mladina (v nadaljevanju E+) in Evropska solidarnostna enota (v nadaljevanju ESE) 2021-2027, kar je v uvodni fazi prav tako zahtevalo precejšnja prilagajanja, predvsem kar zadeva nekatere IT težave, za katere tudi mi upamo, da se bodo sčasoma v celoti uredile. In nenazadnje, zadnje poldrugo leto je na dogajanje v Evropi znatno vplivala tudi vojna v Ukrajini ter visoka inflacija.

Z namenom pregleda, kaj smo kljub vsem tem izzivom dosegli, v nadaljevanju najprej predstavljamo kratek pogled nazaj. Za tem pa smo za vas pripravili še nekaj pomembnih poudarkov in usmeritev za izvajanje programov E+ in ESE v prihodnje. 

Pogled nazaj: dosedanje izvajanje programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota
Z rezultati zadnjih let smo po večini lahko zadovoljni. Skupno je bilo razdeljenih 16.554.911 EUR, od tega 12.539.874 EUR za program E+ in 4.015.037 EUR za program ESE. Skupaj je bilo prijavljenih projektov 728 (530 v E+ in 198 v ESE), podprtih pa 430 projektov (261 v E+ in 169 v ESE). V okviru vseh sprejetih projektov je bilo v EU programa mobilnosti v Sloveniji vključenih 14.641 udeležencev v E+ in 1.348 udeležencev v ESE.

Glede doseganja ciljnih vrednosti (indikatorjev) je pomembno izpostaviti, da: 

  • v ključnem ukrepu 1 trenutno dosegamo zastavljeno število udeležencev učnih  mobilnosti; 

  • pri številu novih organizacij v ključnih ukrepih 1 in 2 zastavljene cilje presegamo; 

  • število sodelujočih organizacij v okviru ključnega ukrepa 1 sicer narašča, a bo naš cilj število udeleženih organizacij še povečati, zato prijaviteljem priporočamo, da prijavljajo projekte, kjer bo v projektih sodelovalo več partnerjev;  

  • delež (%) udeležencev z manj priložnostmi v okviru ključnega ukrepa 1 je dober, a kljub vsemu v naslednjih letih želimo ta deleže še povečati, zato prijaviteljem priporočamo, da v projekte vključujejo še več mladih z manj priložnostmi;  

  • v ključnem ukrepu 2 zastavljenega števila sodelujočih organizacij (prijaviteljev in partnerskih organizacij) trenutno še ne dosegamo, zato bo posebna pozornost pri sprejemu projektov v program namenjena tudi sprejemu projektov s številčnejšimi partnerstvi;  

  • prečne prioritete v programih: vključenost, participacija in zeleno so dobro zastopane, medtem ko je tema digitalnega mladinskega dela v vseh akcijah premalo zastopana, kar pomeni, da bomo dodatno pozornost posvetili vsebinskemu zasledovanju tega prednostnega področja pri sprejemu projektov v program. 

Želimo si, da bi projekti v obeh programih v prihodnje dosegali še večjo vsebinsko kakovost z namenom učinkovitejšega razširjanja rezultatov in večanja pozitivnih učinkov na mlade, organizacije in skupnost(i). 

Število prijav organizacij s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju se je zmanjšalo. Med vsemi prijaviteljicami je tako le 15 % organizacij s statusom, skupaj pa so prejele 5,5 mio EUR od skupaj 16,5 mio EUR, kolikor jih je (bilo) na voljo. V sodelovanju z Uradom RS za mladino  si bomo na Nacionalni agenciji prizadevali, da bi ta delež povečali.  

Izvajanje E+ in ESE v Sloveniji je torej vsebinsko na izredno dobri poti, prihaja pa do določenih odmikov od ustreznega izvajanja projektov sprejetih v program posebej pri:

- obveščanju Nacionalne agencije o kakršnihkoli spremembah v projektih
Glede kakršnihkoli sprememb v sprejetih projektih so upravičenci skladno s Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev zavezani redno in sproti obveščati Nacionalno agencijo. Prepogosto prihaja do nespoštovanja teh določil. Nacionalna agencija zato napoveduje ostrejši pristop v zvezi s tem in sicer sprožitev odpovedi sporazumov iz razloga kršitve določil sporazuma, saj so se zgolj opozarjanja izkazala za neuspešna.

- nezadostnemu komuniciranju glede EU programov, ki financirajo sprejete projekte
Ugotavljamo, da velikokrat sami udeleženci aktivnosti ne vedo, da sodelujejo v projektu, ki je sprejet in financiran s strani programa E+ ali ESE, kar vsekakor ni dobra praksa, zato vabimo organizacije upravičenke, da okrepijo komuniciranje in informiranje glede programov, ki financirajo njihove projekte. Nadalje vabimo upravičence, da okrepite razširjanje rezultatov in učinkov projektov. Razširjanje izven organizacij upravičenk do različnih ciljnih skupin je ključna, saj povečuje prepoznavnost programov E+ in ESE in vpliva na nadaljnji razvoj mladih, mladinskega dela in širše skupnosti.

Nacionalna agencija na žalost zaznava tudi določene neustrezne prakse pri prijavljanju kot tudi izvajanju projektov. Četudi se ti poizkusi dogajajo pri zelo majhnem številu prijaviteljev in/ali upravičencev, mečejo slabo luč na vse, ki s kakovostnimi projekti sodelujete v obeh programih. Nacionalna agencija zato že izvaja poostren nadzor določenih prijaviteljev in upravičencev ter ukrepa, tovrstne aktivnosti pa bomo še okrepili. Z namenom zagotavljanja osveščenosti in v izogib neljubim situacijam želimo poudariti sledeče:

- izvirnost vsebine in avtorstva prijavljenih projektov
Plagiatorstvo v projektih ni dovoljeno. Nacionalne agencije imamo na voljo čedalje bolj dovršena orodja, ki omogočajo enostavno odkrivanje plagiatorstva. Ob tem posebej izpostavljamo določilo Vodnikov po programih glede »izvirnosti vsebine in avtorstva«, ki zelo jasno navaja, da morajo vse prijave za projekte in akreditacije vsebovati izvirno vsebino, katere avtor je prijavitelj. Nobena druga organizacija ali zunanji posameznik ne more biti plačana ali kako drugače kompenzirana za pripravo vloge. Nacionalna agencija lahko prijavitelja zavrne iz izbirnega postopka ali kadar koli prekine dodeljeni projekt/akreditacijo, če ugotovi, da ta pravila niso bila upoštevana. Torej, to velja tudi za že odobrene projekte, v kolikor bomo naknadno ugotovili takšne primere. Konkretno to določilo zelo jasno govori tudi, da uporaba umetne inteligence za pisanje prijav projektov ni dovoljena.

- načrtne nepravilnosti in goljufije pri izvajanju projektov
Izredno nas žalosti, da v zadnjem času tudi v Sloveniji zaznavamo načrtne nepravilnosti in poskuse goljufij (npr. na listah prisotnosti) pri izvajanju projektov. Do sedaj so bili odkriti trije primeri proti katerim so bili izvedeni ukrepi odpovedi že zaključenega projekta in zahteva vračila vseh sredstev, kazenski pregon ter prijava primerov EK in OLAFu, pod intenzivnim spremljanjem pa so trenutno še tri organizacije. Zato poudarjamo: zakoniti zastopniki organizacij s podpisom častne izjave jamčite, da spoštujete pravila programov in sicer tako ob sprejemu kot v času izvajanja ter tudi zaključevanja projektov.  

Nacionalna agencija je v sodelovanju z Evropsko komisijo sprejela odločitev, da bo v primeru dokazanih načrtnih nepravilnosti in goljufij, poleg ustreznega pregona in izterjave sredstev, skladno z možnostjo, ki jo omogočajo pravila programov, brez izjem v takšnih primerih izvedla prepoved sodelovanja teh organizacij in zakonitih zastopnikov v programih do leta 2027 (t.i. invalidacija organizacij, s čimer bo tem organizacijam onemogočeno tudi partnerstvo v projektih, prijavljenih na drugih nacionalnih agencijah, kot tudi izvršni agenciji).

Pogled naprej: poudarki za prijavo in izvajanje projektov v prihodnje
Predvideno povečanje sredstev za program Evropska solidarnostna enota v letu 2023
V sodelovanju z Uradom RS za mladino napovedujemo izvedbo predvidene odločitve Vlade Republike Slovenije, ki za namen podpore dodatnih aktivnosti prostovoljstva in solidarnostnih projektov mladih, ki bodo v pomoč pri odpravljanju posledic avgustovskih poplav, načrtuje povečanje sredstev iz nacionalnega proračuna za program Evropska solidarnostna enota v letu 2023. Povečanje sredstev iz nacionalnega proračuna se predvideva v skupnem znesku 500.000 EUR, od tega predvidoma 350.000 EUR dodatnih sredstev za že sprejete projekte prostovoljstva na prijavnem roku v februarju 2023 in predvidoma 150.000 EUR dodatnih sredstev za sprejem dodatnih solidarnostnih projektov na prijavnem roku v oktobru 2023.  

Za organizacije s sprejetimi prostovoljskimi projekti iz februarskega prijavnega roka izvajamo posebno usklajevanje glede dodatnih sredstev.  

Prijavitelje na oktobrski prijavni rok posebej vabimo k prijavi solidarnostnih projektov, ki bodo vsebinsko nagovarjali solidarnost s prizadetimi v poplavah in pomoč pri odpravljanju njihovih posledic, saj je skupnih razpoložljivih sredstev za sprejem teh projektov okvirno za 230.000 EUR.

Volitve v Evropski parlament in evropski teden mladih
Pomemben dogodek, ki bo zaznamoval leto 2024 so volitve v Evropski parlament. Zato ne preseneča, da bo evropski teden mladih, ki bo potekal predvidoma od 12. do 19. aprila 2024 v svojih ciljih zasledoval tudi: 

  • spodbujanje mladih k udeležbi na evropskih volitvah.  

Poleg tega pa tudi: 

  • prizadevanje za izpostavljanje dosežkov na področju mladine ter 

  • obveščanje mladih o priložnostih, ki jih ponuja EU za mlade, še posebej v okviru programov  Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. 

Prijavitelje na oktobrski prijavni rok v letu 2023 kot tudi na februarski prijavni rok v letu 2024 posebej vabimo k prijavi projektov, ki zasledujejo zgoraj opisane cilje evropskega tedna mladih

Evropska agende za mladinsko delo v Sloveniji
Urad RS za mladino v sodelovanju z ostalimi deležniki mladinskega sektorja izvaja Strateški načrt Evropske agende za mladinsko delo v Sloveniji s ciljema  

- prepoznavanje in priznavanje neformalnega učenja v mladinskem delu ter

- podpora in razvoj kakovostnega mladinskega dela. 

Napovedujemo, da Nacionalna agencija načrtuje za leto 2024 prednostni sprejem projektov, še posebej mobilnosti mladinskih delavcev v okviru Ključnega ukrepa 1 in projektov v okviru Ključnega ukrepa 2, ki bodo zasledovali zgoraj opredeljena cilja Strateškega načrta Evropske agende za mladinsko delo v Sloveniji.

Dodatne smernice Nacionalne agencije za pripravo projektov in sprejem v programa po posameznih ukrepih za prijavo na 2. prijavnem roku v 2023 (4. 10. 2023) najdete na tej povezavi.

V prihajajočih mesecih in letih bo posebna pozornost namenjena tudi zadostni operativni zmogljivosti prijaviteljev in upravičencev projektov. 

Operativna zmogljivost pomeni, da ima prijavitelj potrebne strokovne kompetence in kvalifikacije za izvedbo predlaganega projekta. Prijavitelj mora imeti znanje, kvalifikacije in ustrezne ter zadostne vire za uspešno izvedbo projektov, vključno z zadostnimi izkušnjami pri projektih primerljive velikosti in narave. V kolikor nacionalna agencija presodi, da zmogljivosti prijavitelja ne zadoščajo za sprejem novega projekta, lahko zavrne sprejem projekta v program. 

Nacionalne agencije imamo na razpolago novo orodje za spremljanje vključenosti vsake posamezne organizacije v programa bodisi v vlogi koordinatorja ali partnerja v sprejetih projektih in to bodisi v Sloveniji ali pri drugih nacionalnih agencijah. 

Vse prijavitelje obveščamo, da krepimo spremljanje (tudi v sodelovanju s sestrsko nacionalno agencijo Cmepius) operativne zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v programa, upoštevajoč vse vloge posamezne organizacije (koordinator in/ali partner). Toplo vam priporočamo, da v programa prijavljate projekte, ki so relevantni za vašo organizacijo in prispevajo k njenemu razvoju.

Obvezna uvodna srečanja upravičencev in spremljevalno srečanje
Napovedujemo, da bodo v prihodnje uvodna srečanja upravičencev ob sprejemu projekta v program kot tudi letno spremljevalno srečanje (predvidoma v začetku junija 2024) obvezna za vse organizacije, ki bodo imele sprejete projekte v program.

Za-hvala!
Ob koncu bi se vam radi še iskreno zahvalili za izpolnitev vprašalnikov o Movitovih podpornih aktivnostih. Sporočamo, da smo v skladu s potrebami, ki ste jih izrazili, z 18. septembrom 2023 ponovno uvedli telefonsko svetovanje, ki poteka vsak delavnik med 13. in 15. uro na telefonski številki 01 430 47 47. 

Uroš Skrinar,
direktor Movita


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih