Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Vsebinske smernice za pripravo projektov v programih E+: Mladina in ESE (prijavni rok 4.10.)

27.09.2023

Na spodnjem seznamu najdete dodatne smernice za pripravo projektov in sprejem v programa po posameznih ukrepih za prijavo na drugem prijavnem roku v 2023, ki bo 4. 10. 2023.

Erasmus+: Mladina, Ključni ukrep 1

Mladinske izmenjave: 

 • vključevanje mladih udeležencev_k v vse faze izvajanja projekta je ključnega pomena; 

 • projekti naj vključujejo elemente vsaj enega izmed štirih prednostnih področij (socialno vključevanje in raznolikost; zeleno in trajnost; participacija, aktivno državljanstvo in solidarnost; digitalno mladinsko delo); 

 • v projekte se spodbuja vključevanje mladih z manj priložnostmi.

Mobilnost mladinskih delavcev: 

 • projekti naj spodbujajo krepitev kakovosti in profesionalizacije mladinskega dela, čemur je ta ukrep v osnovi namenjen; 

 • izbira naj se načrtovane vrste aktivnosti, ki so primerne glede na izkušenost prijavitelja (npr. študijski obiski, usposabljanja na delovnem mestu, seminar za mreženje in povezovanje partnerjev so posebej primerni za manj izkušene prijavitelje in novince v programu, ostale oblike so primerne tudi za bolj izkušene prijavitelje); 

 • upošteva naj se, da manjše število udeležencev na posamezno partnersko organizacijo pomeni večjo stroškovno učinkovitost projekta; 

 • jasno naj bo izkazan prenos pridobljenega znanja na mladinsko delo v lokalnem okolju in na krepitev lokalnega mladinskega sektorja; 

 • rezultati projekta naj bodo javno dostopni.

Aktivnosti udejstvovanja mladih: 

 • spodbuja se aktivna udeležba mladih v demokratičnem življenju (lokalno, nacionalno in v Evropi); 

 • pomembno je, da se v vse ravni izvajanja projekta aktivno vključuje mlade udeležence_ke; 

 • spodbuja se strukturiran dialog in aktivnosti, ki vključujejo (politične) odločevalce; 

 • spodbujajo se projekti, povezani s temami/informiranjem o prihajajočih volitvah v Evropski parlament 2024.

Akreditirani projekti: 

 • vse aktivnosti znotraj akreditiranih projektov naj zasledujejo cilje akreditacije; 

 • vse aktivnosti naj izpolnjujejo merila upravičenosti posameznega ukrepa (mladinske izmenjave ali mobilnost mladinskih delavcev); 

 • partnerji naj bodo upravičeni za posamezno vrsto ukrepa (mladinske izmenjave ali mobilnost mladinskih delavcev); 

 • izvedene aktivnosti naj prispevajo h krepitvi organizacije.

Discover EU na področju vključevanja: 

 • projekt naj izkazuje razumevanje želja in potreb mlade osebe; 

 • mlade osebe naj bodo vključene v celoten proces načrtovanja in izvajanja projekta; 

 • potovanje naj bo prilagojeno zmožnostim mlade osebe (potovanja lahko trajajo od 1 do 30 dni, možno je obiskati tudi le eno državo).

Ključni ukrep 2: 

Sodelovalna partnerstva: 

 • spodbuja se prijavo projektov s strani mladinskih organizacij, še posebej organizacij s statusom v javnem interesu na področju mladine; 

 • cilj projektov naj bo izboljšava kakovosti in priznavanja mladinskega dela; 

 • doseganje ciljev naj se načrtuje s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki; 

 • viden naj bo učinek projekta na mladinski sektor, izven organizacij, vključenih v projekt ter naj bo dolgoročen naravnan; 

 • zelo pomemben del izvajanja projektov je razširjanje rezultatov in njihova dolgoročna uporaba; 

 • dobro naj seoceni obseg aktivnosti in optimizirastroškovno učinkovitost projekta.

Manjša partnerstva: 

 • ciljna skupina so novi prijavitelji, ki še niso prijavili projektov v ta ukrep; 

 • cilj projektov naj bo izboljšanje kapacitet organizacije, vstop v mednarodno sodelovanje in prenos dobrih praks v vsakdanje delovanje  organzacije; 

 • izpostavljena prednostna naloga naj bo socialno vključevanje in raznolikost.

Evropska solidarnostna enota

Solidarnostni projekti: 

 • člani projektne skupine naj bodo glavni nosilci, izvajalci in odločevalci projekta. Če pri projektu sodeluje tudi podporna organizacija, naj ima ta predvsem administrativno vlogo; 

 • vsak predvideni mesec v sklopu trajanja projekta naj vsebuje aktivnosti, ki smiselno prispevajo k doseganju ciljev projekta. Pomemben kriterij pri ocenjevanju solidarnostnih projektov je tudi njihova stroškovna učinkovitost in učinki glede na zahtevana sredstva; 

 • projekt naj bo zasnovan tako, da ima pozitivne učinke na lokalno okolje, v katerem se bo  izvajal; 

 • v primeru, da projekt vključuje inštruktorja, naj ta poskrbi za ustrezno podporo in spremljanje učnega procesa mladih, vključno z izdajo potrdil Youthpass; 

 • podpira naj se raznolike oblike udejanjanja solidarnosti, inovativne pristope in premisleke o tem, na kakšen način načrtovani projekti prispevajo k solidarnosti; 

 • spodbuja se izvajanje projektov in širjenje solidarnosti po celi državi, še posebej na območjih, kjer je izvajanje tovrstnih projektov prisotno v manjši meri ali sploh ne. 


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih