Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dobre prakse projektov

Med dobre prakse uvrščamo projekte, ki po našem mnenju po kakovosti izstopajo na posameznih področjih. Če iščete navdih za svoj mednarodni projekt, ga lahko morda poiščete v spodnjih brošurah - lahko pa vam služijo tudi samo za orientacijo, kaj vse je mogoče izvesti v okviru programa.

Dobre prakse projektov smo zbrali po posameznih ključnih ukrepih: 

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov je bila vzpostavljena z namenom zagotavljanja celovitega pregled projektov, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru Programa, in izpostavljanja dobre prakse in zgodb o uspehu. Na tej platformi bodo na voljo tudi proizvodi/rezultati/priprave intelektualnih rezultatov, ki so nastali na podlagi financiranih projektov.

Vsako leto posamezne nacionalne agencije in Izvajalska agencija izberejo primere dobrih praks. Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo na centralni ravni med primeri dobre prakse izbere zgodbe o uspehu.

Nameni platforme Erasmus+ za rezultate projektov so različni:

  • preglednost, saj zagotavlja celovit pregled nad vsemi projekti, financiranimi v okviru Programa (vključno s povzetki projektov, zneski financiranja, povezavami URL itd.);
  • odgovornost, saj končnim uporabnikom in delavcem omogoča dostop do rezultatov projektov;
  • navdih, saj predstavlja dobre prakse in zgodbe o uspehu med upravičenci do programa Erasmus+, vsako leto izbrane na nacionalni in evropski ravni.


Projekti mladinskih izmenjav

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu in lahko služijo kot vstopna točka v program novim prijaviteljem. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva. Več o mladinskih izmenjavah...

Primeri dobrih praks: 

Biti mlad
Ključne besede: zaposlovanje mladih, prekarne zaposlitve 

Changing Views
Ključne besede: strpnost, socialno vključevanje

Cirkuške poti
Ključne besede: oseba rast, identiteta 

Clowns with borders
Ključne besede: begunska in migrantska problematika, socialno vključevanje 

European Photo Youth 2014
Ključne besede: fotografske kompetence, projektno vodenje

Improve Your Social Skills, Improve Your Life
Ključne besede: socialno vključevanje, socialne veščine

Izmenjujmo spretnosti
Ključne besede: ključne kompetence, socialno vključevanje 

Let's Act
Ključne besede: mladi s posebnimi potrebami, socialno vključevanje

Manage Your Vote
Ključne besede: aktivno državljanstvo, participacija mladih

No Labels Just People
Ključne besede: socialna vključenost, neverbalna komunikacija, strpnost, krepitev mehkih veščin

Samooskrben
Ključne besede: mladoletni udeleženci, socialno vključevanje, participacija mladih

Veronikine skrivnosti
Ključne besede: mladi s posebnimi potrebami, socialno vključevanje, participacija mladih, krepitev kompetenc

Youth Wonderland
Ključne besede: aktivno evropsko državljanstvo, participacija mladih

Projekti prostovoljstva

V letu 2018 je prišlo do spremembe programa Erasmus+: Mladi v akciji. Evropsko prostovoljsko službo (EVS) so zamenjali projekti prostovoljstva. Razlike med EVS in projekti prostovoljstva obstajajo, vendar ključni vsebinski poudarki in elementi projektov precej podobni, kar pomeni, da je mogoče nauke iz dobrih praks projektov evropske prostovoljske službe smiselno uporabiti pri pripravi in izvajanju projektov prostovoljstva. Več o projektih prostovoljstva... 

Dobre prakse:

Active Community (dolgoročni gostiteljski projekt)
Ključne besede: aktivna participacija, aktivacija lokalne skupnosti

Choose Your Way, Choose Your Future (kratkoročni EVS)
Ključne besede: mladi z manj priložnostmi, mladi s posebnimi potrebami, socialno vključevanje

Coworking as a New Way of Collaboration (dolgoročni EVS)
Ključne besede: coworking (sodelo), vključevanje mladih, mednarodnem sodelovanju

Do the (r)evolutin vol. 3 - o aktivnem soustvarjanju svoje prihodnosti (dolgoročni EVS)
Ključna besede: aktivna participacija

EVS Volunteers in Action (skupinski EVS)
Ključne besede: aktivna participacija

Fun Fun Fun (kratkoročni EVS)
Ključne besede: izboljšanje samopodobe, krepitev kompetenc za bodoči poklic

Get Involved, Get Inspired (dolgoročni EVS)
Ključne besede: spodbujanje aktivnega državljanstva mladih

Give Me a Smile (dolgoročni EVS)
Ključne besede: medsektorsko sodelovanje, socialno vključevanje

Gunpowder City Explosion (dolgoročni EVS)
Ključne besede: aktivna participacija, lokalna skupnost

Gunpowder City (dolgoročni EVS)
Ključne besede: razvoj lokalne skupnosti, revitalizacija degradiranih območij

Podpiranje brezposelnih mladih v Palestini skozi neformalno učenje (kratkoročni pošiljajoči EVS)
Ključne besede: opolnomočenje mladih, aktivna participacija, večanje zaposljivosti, krepitev gostiteljske organizacije

Youth for Decent Work (dolgoročni EVS)
Ključne besede: mladi, dostojno delo, prekarnost, nacionalna politika zaposlovanja

Projekti mobilnosti mladinskih delavcev

Aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev in voditeljev imajo dvojen namen. Sodelujočim mladinskim delavcem in voditeljem omogočajo razvoj in krepitev lastnih kompetenc za izvajanje svoje vloge v mladinskem delu, obenem pa z razširjanjem v aktivnostih pridobljenega znanja znotraj svoje organizacije tudi po zaključku projekta omogočajo razvoj in rast kakovosti dela celotne organizacije. Več o mobilnostih mladinskih delavcev...

Dobre prakse:

Become a Multitasker, Be Part of NGO
Ključne besede: zaposlovanje mladih, krepitev kompetenc, nevladni sektor 

Increasing Opportunities Through EVS
Ključne besede: krepitev kompetenc, mladinski delo, mladi z manj priložnostmi

Legilab
Ključne besede: gledališče zatiranih, zagovorništvo, zakonodajni postopek 

Plesne veščine za vrteča kolesa
Ključne besede: izobraževalni obisk na delovnem mestu (job shadowing), pridobivanje novih kompetenc, prenos dobre prakse

Real youth in action in rural areas
Ključne besede: mladi z manj priložnostmi, podeželje, mladinsko delo, študijski obisk

Words Shape Identity
Ključne besede: terminologija, LGBT skupnost, enake možnosti 

Youth Work and Volunteering Against Radicalisation
Ključne besede: preprečevanje nasilne radikalizacije

Projekti podpor za reforme politik

Aktivnosti v okviru podpore za reformo politik: Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine so ciljno usmerjene v doseganje ciljev strategije Evropa 2020, strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) ter evropske strategije za mlade. Edina aktivnost v okviru tega ukrepa, ki se izvaja decentralizirano in se torej organizacije iz programskih držav prijavijo na matično nacionalno agencijo, je aktivnost Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine, ki spodbuja sodelovanje mladih pri oblikovanju politik, tako da omogoča pridobitev podpore za projekte srečanj, posvetovanj, konferenc in dialoga med mladimi ter strokovnjaki in odločevalci na lokalni ali nacionalni ravni oziroma mednarodna srečanja s sodelovanjem mladih in odločevalcev partnerjev iz vsaj iz dveh držav. Več o projektih podpor za reforme politik...

Dobre prakse:

#jezikzavolitve
Ključne besede: aktivno državljanstvo, opolnomočenje mladih 

Mladi odloča(j)mo
Ključne besede: opolnomočenje mladih, aktivna participacija, položaj mladih v družbi

Moje prvo stanovanje
Ključne besede: participacija mladih, mladinska politika, stanovanjska problematika

Second National Selection of European Youth Parliament Slovenia
Ključne besede: aktivno evropsko državljanstvo, participacija mladih, Evropski parlament

Zero Waste
Ključne besede: zdravje in dobro počutje, opolnomočenje mladih

Projekti strateških partnerstev

Projekti strateških partnerstev na področju mladine so projekti izmenjave dobrih praks, implementacije inovativnih pristopov in sodelovanja med partnerji iz različnih programskih držav, ki predstavljajo pomemben prispevek h krepitvi kompetenc akterjev v mladinskem sektorju za višjo kakovost mladinskega dela, krepitev participacije mladih in njihovega aktivnega državljanstva oziroma spodbujanje (socialnega) podjetništva mladih. Več o projektih strateških partnerstev...

Dobre prakse:

ABC of Youth Work
Ključne besede: identiteta, učinki, metodologije, mladinsko delo

Connecting and Improving Peer Intervention
Ključne besede: krepitev kompetenc, mladi, vrstniško učenje in pomoč

Evropski mladi proti anticiganizmu
Ključne besede: antiradikalizacija, senzibilizacija mladih

Osebna rast kot orodje v mladinskem delu
Ključne besede: osebna rast, krepitev samopodobe, izobraževalni moduli

Post-Yu Trilateral Learning Bottom up Learning - Empowering Youth in the Region
Ključne besede: opolnomočenje mladih, samozaposlovanje

Youth Workers Academy
Ključne besede: metodologija, mladinsko delo, socialno vključevanje, mladi z manj priložnostmi

Projekti transnacionalnih mladinskih pobud

Transnacionalne mladinske pobude so projekti, namenjeni predvsem sodelovanju skupin mladih z namenom spodbujanja njihove družbene ozaveščenosti in podjetnosti. Več o transnacionalnih mladinskih pobudah.

Dobre prakse:

Eksperiment skavtske permakulture
Ključne besede: ozaveščanje, zagovorništvo, zdrav življenjski stil

Youth Support Youth
Ključne besede: mladi z manj priložnostmi, NEET-i, socialno podjetništvo, aktivna participacija

Projekti medsektorskega povezovanja

Na nacionalni agencij v projektih spodbujamo medsektorsko povezovanje med organizacijami v mladinskem sektorju in organizacijami iz drugih sektorjev. V nadaljevanju lahko najdete primere dobrih praks s področja medsektorskega povezovanja.

Let's put some non-formal into formal
Koordinator projekta: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Vrsta projekta: prostovoljski projekt
Projekt predstavlja primer dobre prakse povezovanja mladinskega centra z osnovnimi šolami.
Več informacij o projektu.

Familija - Kids in Action 5
Koordinator projekta: Familija - izobraževalni in terapevtski center
Vrsta projekta: prostovoljski projekt
Projekt predstavlja primer dobre prakse povezovanja raznolikih organizacij, in sicer mladinskega centra, centra za socialno delo, vzgojnega zavoda in združenja za duševno zdravje.
Več informacij o projektu.

Nič o Gluhih brez Gluhih
Koordinator projekta: Društvo učiteljev gluhih Slovenije
Vrsta projekta: mobilnost mladinskih delavcev
V projektu se je Društvo učiteljev gluhih Slovenije povezalo s kulturno-umetniškim društvom in združenjem tolmačev za znakovni jezik. Pri izvedbi aktivnosti so sodelovali tudi drugi partnerji iz različnih sektorjev.
Več informacij o projektu.

EUROPEAN HUB MODEL FOR SOCIALLY RESPONSIBLE YOUNG ENTREPRENEURS

Koordinator projekta: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Vrsta projekta: strateško partnerstvo na področju mladine
Projekt predstavlja primer dobre prakse povezovanja mladinske nevladne organizacije, šole, socialnega podjetja ter inkubatorja za socialna podjetja in majhna ter srednje velika podjetja.
Več informacij o projektu.

Global education Agora (globalno učenje Agora)
Koordinator projekta: DRUSTVO LOJTRA, DRUSTVO ZA OSEBNI IN POKLICNI RAZVOJ MLADIH
Vrsta projekta: strateško partnerstvo na področju mladine
V projektu so se povezale organizacija, aktivna na področju mladinskega dela in neformalnega izobraževanja, organizacija s strokovnim znanjem na področju globalnega učenja in organizaciji, aktivni na področju uličnega dela.
Več informacij o projektu.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih