Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Vsebinske smernice za prijavitelje

Osrednje vodilo pri pripravi projektov predstavlja Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota, veljaven za tekoče leto. Priporočamo, da si prijavitelji pri pripravi projektne prijave pomagate tudi z Vodnikom za ocenjevalce projektov, saj nudi uporaben vpogled v navodila in usmeritve, ki jih imajo ocenjevalci pri ocenjevanju vaših projektov. 

Na Nacionalni agenciji smo pripravili tudi nacionalne vsebinske usmeritve za celoten program in za posamezne stebre. Prijaviteljem priporočamo, da pri pripravi projektov upoštevajo določila Vodnika in nacionalne vsebinske smernice. 

Splošne smernice za vsa tri področja programa ESE

Od projektov programa Evropska solidarnostna enota (prostovoljstvo, pripravništva in zaposlitve, solidarnostni projekti) se pričakuje, da spodbujajo solidarnost (v najširšem pomenu) in podpirajo razvoj lokalnih skupnosti. Spodbujamo projekte, ki so tesno povezani s potrebami lokalnega okolja ter različnimi akterji iz lokalnega okolja. Pri tem je pomembno tudi, da projekti naslavljajo skupne evropske vrednote, ki so ustrezno umeščene v lokalni, nacionalni ali mednarodni kontekst načrtovanih aktivnosti ter spodbujajo gradnjo skupnosti udeležencev in organizacij, ki so del programa ESE.

Program ESE s svojo strukturo in vsebinskimi poudarki nagovarja zelo širok spekter subjektov (organizacij, podjetij, skupin mladih, itd.) ter solidarnostnih področjih delovanja, zato k prijavi spodbujamo tudi nove prijavitelje (tiste, ki v preteklosti niso prijavljali v program ESE in /ali Erasmus+: Mladi v akciji). Obstoječi prijavitelji pa imajo priložnost, uporabiti program Evropske solidarnostne enote tudi za povečanje oz. krepitev lastnih kapacitet ter za raziskovanje novih področij.

Tudi v programu ESE bo pozornost še naprej posvečena aktivnemu vključevanju mladih z manj priložnostmi (še posebej mladih s težavami v duševanem zdravju) in mladih s posebnimi potrebami v projekte v vseh treh ukrepih programa.

Vsebinske smernice za solidarnostne projekte

Solidarnostni projekti so nacionalne aktivnosti, pobuda aktivnega udejstvovanja skupine mladih (najmanj 5) z namenom večanja in spodbujanja solidarnosti, predvsem v lokalni skupnosti, lahko pa tudi na regionalni oz. nacionalni ravni. Od projektov se pričakuje izkazovanje evropske dodane vrednosti, ki se odraža predvsem v povezavi z navezavo na prednostna področja EU (kot opredeljeno v Vodniku za prijavitelje po programu ESE).

Pomembno je, da mladi v okviru projektnih aktivnosti naslavljajo potrebe lokalne skupnosti z vidika mladih, pri čemer se močno spodbuja, da so pobudniki povezovanja z drugimi organizacijami oz. relevantnimi deležniki na lokalni ali regionalni ravni (za večjo dobrobit družbe). Spodbuja se ekonomičnost proiekta v navezavi na relevantno dolžino trajanja projekta in relevantno število dni vključenosti inšturktorja.

Ključnega pomena je, imajo mladi osrednjo vlogo pri oblikovanju projektne ideje, izvedbi načrtovanih aktivnosti in ustreznem razširjanju rezultatov projekta, pri čemer krepijo kompetence, pridobijo osebne ter podjetniške veščine. Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti je pomembno slediti načelom in pristopom mladinskega dela.

Učna izkušnja mladih in prepoznavanje učnih rezultatov mora biti v projektu dobro načrtovano, pri čemer imajo mladi možnost poiskati podporo organizacije v lokalnem okolju oziroma inštruktorja. V kolikor se odločijo za sodelovanje z inštruktorjem, se pričakuje, da je njegova vloga v projektu natančno opredeljena z vidika opisa in časovne opredelitve njegovih aktivnosti. Lahko je v vlogi zunanjega sodelavca, delno delujočega kot vir strokovnih informacij in izkušenj, predvsem pa po potrebi usmerja mlade pri procesih načrtovanja aktivnosti, prepoznavanju učinkov in učnih rezultatov ter svetuje ob pojavu težav. (Ne sme pa biti v vlogi projektnega vodje, člana skupine, osrednjega svetovalca ali zakonitega zastopnika organizacije)

Solidarnostni projekti so iz vidika načrtovanja in izvajanja aktivnosti relativno enostavni in kot takšni predstavljajo odlično vstopno točko mladih in neizkušenih prijaviteljev v program Evropska solidarnostna enota.

Vsebinske smernice za projekte prostovoljstva

Pri projektih prostovoljstva bo poudarek tako na učni dimenziji projekta za samega prostovoljca kot tudi na komponenti solidarnosti in prispevka projekta za naslavljanje izzivov v lokalnem okolju. Pri tem prijavitelje spodbujamo, da projekte usmerjajo v različne ciljne skupine ter se pri pripravi in izvajanju projektov povezujejo z različnimi partnerji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.  

Za projekte prostovoljstva je pomembno, da v primeru izvajanja dopolnilnih aktivnosti te izkoristijo za promocijo prostovoljstva kot vrednote in aktivnosti, ki bogati družbo. Pri razvoju projektov pa izpostavljamo pomen  strateškega načrtovanja in razvoja prostovoljskih aktivnosti na način, da se s tem krepijo in razvijajo kapacitete organizacij, še posebej na področju pošiljanja prostovoljcev v tujino.

Vsebinske smernica za projekte pripravništev in zaposlitev

Pri projektih pripravništev in zaposlitev bo pozornost namenjena kakovosti aktivnosti za razvoj strokovnih kompetenc, izmenjavi praks preko kadra ter ukrepom za podporo in učenje udeležencev projektov. Od projektov pričakujemo, da v okviru projektnih aktivnosti na ustrezen način (predvsem preko obsega in pristopa) zagotavljajo solidarnostni vidik v projektih in omogočajo večjo zaposljivost. tudi mladim z manj priložnostmi

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih