Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Strukturirani dialog

Kaj je strukturirani dialog?

Strukturirani dialog pomeni, da se vlade in uprave, vključno z evropskimi institucijami, posvetujejo z državljani in zainteresiranimi organizacijami ter strokovnjaki na posameznem področju o določenih izbranih temah ter rezultate posvetovanj uporabijo pri oblikovanju področnih politik.

Strukturirani dialog na področju mladine je torej instrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU, ki jih zadevajo.

Strukturirani dialog je strukturiran:
• časovno (poteka v rednih intervalih) in
• tematsko (teme se določajo sproti vsakih 18 mesecev).

Ozadje: Ideja o strukturiranem dialogu se je razvijala postopoma. Že Resolucija Sveta EU o okviru evropskega sodelovanja na področju mladine (2002) poziva države članice, naj se pred izpolnitvijo vprašalnikov za poročanje o uspešnosti uvedenih ukrepov na področju mladine posvetujejo z mladimi, mladinskimi organizacijami in sveti ter da naj v te namene oblikujejo ustrezne »komunikacijske kanale«. Po padcu Pogodbe o ustavi za Evropo na referendumu v Franciji in na Nizozemskem leta 2005 je Evropska komisija objavila Načrt D za demokracijo, dialog in debato, v katerem je predlagala organizacijo širše javne razprave – še posebej z mladimi – v državah članicah o prihodnosti Evropske unije in njenih politikah. Vendar Načrt D še ne omenja strukturiranega dialoga kot takega, govori pa o »strukturiranem procesu za spodbuditev javne razprave«, »strukturiranih razpravah na nacionalnih ravneh« ter »strukturiranem procesu pridobivanja povratnih informacij«. Izraz »strukturirani dialog« se je nato dokončno uveljavil leta 2005 s sprejemom Resolucije o obravnavi zadev, ki se nanašajo na mlade v Evropi, ki je države članice pozvala, naj razvijejo »strukturirani dialog« z mladimi in njihovimi organizacijami ter raziskovalci na nacionalni, regionalnih in lokalnih ravneh.

Strukturirani dialog v shemah

Financiranje projektov strukturiranega dialoga

Projekti strukturiranega dialoga se lahko financirajo v okviru Ključnega ukrepa 3 programa Erasmus+: Mladi v akciji: Podpora za reformo politik. 

Poudarek je na vsebinah in izzivih, ki jih na dnevni red uvršča načrt strukturiranega dialoga v okviru evropskega sodelovanja na področju mladine in ki se lahko vključujejo v nacionalni pripravljalni proces na evropske mladinske konference, organizirane v okviru predsedovanj Svetu EU. Možne aktivnosti pa so tudi seminarji, posvetovanja in podobne aktivnosti, ki so vezane izključno na participacijo mladih in njihovo vključevanje v procese odločanja v javni sferi na različnih ravneh. 


Cikli strukturiranega dialoga

Proces strukturiranega dialoga poteka v osemnajstmesečnih ciklih. Predstavljamo vam teme in potek posameznih ciklov. 

6. cikel strukturiranega dialoga: MLADI V EVROPI - KAJ PRIHAJA? (1.7.2017-31.12.2018)

Aktualni cikel strukturiranega dialoga, ki poteka pod naslovom "Youth in Europe: what's next?" je namenjen opredelitvi prednostnih nalog za naslednjo Evropsko strategijo za mlade, ki bo stopila v veljavo po letu 2019. 

JULIJ-DECEMBER 2017: ESTONSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU

Prva Evropska mladinska konferenca v okviru tega cikla je potekala od 26. do 28. oktobra 2017 v Talinu v Estoniji. Na konferenci se je zbralo 260 mladih, strokovnjakov in odločevalcev iz vse Evrope zbralo v Talinu v Estoniji, da bi razpravljali o mladinski politiki in o tem, kaj mladi iz EU potrebujejo, da bi živeli bogato, trajnostno in uspešno življenje. Namen konference je bil ponuditi vpogled v posvetovanje o novi Evropski strategiji za mlade. Predstavniki so se strinjali, da nova strategija ne sme biti le o mladih, vendar tudi razvita s podporo mladih. Hkrati so udeleženci prišli do skupnega razumevanja, da je potreben korak naprej pri uporabi tehnoloških rešitev, z namenom doseganja čim večjega števila mladih in predajanja kakovostnih vsebin. Poudarili so tudi, da participacija v družbi krepi razvoj aktivnih in vplivnih ljudi, hkrati pa morajo mladi imeti primerne priložnosti, motivacijo in širšo podporo pri večji participaciji v družbi. Poudarjen je bil pomen udeležbe mladih pri vseevropskih aktivnostih. Povečanje v financiranju in dostopu do programa Erasmus+ je tako predpogoj za podporo raznolikosti in mobilnosti. 

JANUAR-JUNIJ 2018: BOLGARSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
Druga evropska mladinska konferenca je potekala od 17. do 19. aprila 2018 v Sofiji. Po posvetovanjih, izvedenih z več kot 50.000 mladimi, je bil cilj konference povzeti priporočila v 11 tematskih sklopih, ki bodo kot Evropski cilji mladih (Europan Youth Goals) postali oprijemljivo priporočilo za Evropsko komisijo pri oblikovanju Evropske mladinske strategije. Evropske cilje mladih si lahko ogledate na: http://www.youthconf.at/wp-content/uploads/2018/04/YouthGoalsHandout.pdf 

JULIJ-DECEMBER 2018: AVSTRIJSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
Zadnja konferenca v okviru aktualnega cikla bo potekala od 2. do 4. septembra na Dunaju. Na njej se bo zbralo 250 predstavnikov mladih, odločevalcev in strokovnjakov na področju mladine, da bi definirali, kako najbolje razširiti in uporabiti Evropske cilje mladih (European Youth Goals) na različnih ravneh (od lokalne do evropske) in v različnih sektorjih (v mladinskem sektorju in drugih sektorjih, pomembnih za mlade). 

>>> Rezultat šestega cikla strukturiranega dialoga:
 
Evropski cilji mladih (European Youth Goals)

5. cikel strukturiranega dialoga: PARTICIPACIJA MLADIH (1. 1. 2016-30. 6. 2017)

Na Srečanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 23. novembra 2015, je bila potrjena tema petega cikla strukturiranega dialoga, ki je potekal od 1. januarja 2016 do 30. junija 2017: "Zagotavljanje možnosti za vse mlade, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in vključujoče Evrope, ter se s tem pripravijo na življenje in sodelovanje v družbi (“Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe – Ready for life, Ready for)".

JANUAR-JUNIJ 2017: NIZOZEMSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
Nizozemsko predsedovanje Svetu EU je skupaj z Nizozemskim nacionalnim mladinskim svetom, Evropsko komisijo in Evropskim mladinskim forumom aprila gostilo Evropsko mladinsko konferenco v Amsterdamu. Na konferenci so se zbrali predstavniki mladih in odločevalci, da bi skupaj razpravljali o temah, povezanih z mladimi. S konferenco se je začel peti cikel strukturiranega dialoga. Da bi vzpostavili kontinuiran dialog med odločevalci in mladimi, se bodo tri EU mladinske konference aktualnega cikla osredotočale na skupno temo “Omogočanje vsem mladim k vključevanju v raznoliko, povezano in vključujočo Evropo”. Štiri dni so predstavniki mladih in odločevalci identificirali glavne izzive, s katerimi se soočajo mladi pri vključevanju v družbo. Izdali so vodilna vprašanja, ki bodo služila kot podpora prihajajočim posvetovanjem z naslovom “Mladi potrebujejo prostor in priložnosti, da razvijejo svoje osebne, socialne in državljanske kompetence. Slab dostop do pravih informacij in kompetenc lahko negativno vpliva na njihove življenjske možnosti, oblikovanje mnenj, dostop do pravic in zmožnost udejanjati svoje aktivno državljanstvo”. Po konferenci bodo predstavniki mladih izvedlo posvetovanja z mladimi v svojih državah. Rezultati teh posvetovanj bodo predmet razprave na naslednji Evropski mladinski konferenci na Slovaškem. Da bi bil proces uspešen, je potrebna zastopanost mnenj in pogledov mladih z različnimi ozadji. http://bit.ly/1RZQmIm

JULIJ - DECEMBER 2017: SLOVAŠKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
V začetku oktobra so Košice (Slovaška) za nekaj dni postale najpomembnejše mesto za mlade iz Evropske unije. Tam je namreč pod okriljem slovaškega predsedovanja EU ter v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim mladinskim forumom potekala Evropska mladinska konferenca, na kateri so se zbrali predstavniki mladih in oblikovalci politik iz držav članic EU. Evropska mladinska konferenca na Slovaškem je del 5. cikla strukturiranega dialoga, katerega osrednja tema je, kako omogočiti mladim, da sodelujejo pri razvoju raznolike, povezane in vključujoče Evrope. Udeleženci konference so v štirih dneh identificirali najbolj pomembne izzive, s katerimi se soočajo mladi na področju razvoja lastnih potencialov in vključevanja v družbo ter na podlagi predlogov več kot 65.000 mladih, ki so sodelovali v posvetovanjih pred Evropsko mladinsko konferenco oblikovali priporočila in konkretne predloge za odločevalce. Med drugim so predlagali: - Evropske institucije in države članice naj razvijejo ali še naprej izvajajo politike in prakse, ki si prizadevajo za nenehno izboljševanje veščin mladih, da so ti zmožni kritično oceniti in razvrščati informacije, ki jih pridobijo v formalnem izobraževanju in neformalnem učenju izobraževanja. - Potrebno je povečati sredstva in institucionalno podporo za oblikovanju lokalnih programov in izpeljavo nacionalnih izmenjav, s čimer se bo mladim omogočilo, da preko konkretnih aktivnosti spoznavajo druge kulture, okolja in realnosti mladih ter spodbujalo preprečevanje diskriminacije in krepitev solidarnosti. - Evropska komisija in države članice bi morale zagotoviti dovolj operativnih sredstev za kontinuirano izvajanje mladinskega dela in trajnostno delovanje mladinskih organizacij. Vsa priporočila z Evropske mladinske konference so dostopna tukaj. Priporočila so bila v zaključku konference predstavljena predstavnikom Evropske komisije, Evropskega parlamenta in ministrom odgovornim za področje mladih. Ministri pristojni za mladino iz vseh držav članic EU bodo o njih razpravljali novembra, Svetu EU pa bodo služila kot podlaga za oblikovanje participativne mladinske politike.

JANUAR-JUNIJ 2018: MALTEŠKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
V okviru Malteškega predsedovanja je od 20. do 23. marca potekala Evropska mladinska konferenca, ki se je zaključila s konkretnim akcijskim načrtom za vključevanje mladih v raznoliko in vključujočo Evropo. Z namenom izboljšanja dialoga med mladimi in odločevalci na vseh ravneh odločanja je bila rdeča nit vseh treh evropskih konferenc predsedujočega tria držav (Nizozemska, Slovaška, Malta) »vključevanje mladih v raznoliko, povezano in vključujočo Evropo«. Preko 200 mladih in odločevalcev iz vseh držav članic EU je izoblikovalo konkreten akcijski načrt za implementacijo ukrepov, ki bodo omogočili večje vključevanje mladih v raznoliko in vključujočo Evropo. Implementacijski načrt za realizacijo osmih ukrepov, ki so nastali tekom 5. cikla strukturiranega dialoga je bil predstavljen Svetu ministrov EU. Med konkretnimi ukrepi so bili predlagani naslednji:

 • Vključitev poglavja o mladinskem delu v Evropsko poročilo o mladih. 
 • Vključitev predmeta aktivnega državljanstva v šolske kurikulume. 
 • Razvoj sistema za pomoč mladim v stiski in vključitev v šolski sistem. 

>>> Rezultat petega cikla strukturiranega dialoga:
Resolucija Sveta o spodbujanju politične participacije mladih v demokratičnem življenju v Evropi

4. cikel strukturiranega dialoga z mladimi: KREPITEV VLOGE MLADIH (1. 7. 2014 - 31. 12. 2015)

Za razliko od prejšnjih ciklov, bo potekal en krog nacionalnih posvetovanj v okviru aktualnega tria predsedovanj. Posvetovanja temeljijo na Usmerjevalnem okvirju, ki je bil zasnovan na Evropski mladinski konferenci v Italiji, o rezultatih pa se bo razpravljalo na Evropski mladinski konferenci v Latviji, na podlagi katerih bodo oblikovana skupna priporočila, o katerih bodo razpravljali ministri, ki pokrivajo področje mladine na Evropski mladinski konferenci v Luksemburgu. Končna priporočila so služila kot vir za Resolucijo Sveta, sprejeto ob koncu četrtega cikla. 

 • Krepitev vloge mladih za politično participacijo in dostop mladih do pravic, 
 • spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami in drugimi relevantnimi deležniki za krepitev povezav med neformalnim učenjem in formalnim izobraževanjem, za krepitev ključnih kompetenc mladih in spodbujanje njihove aktivne participacije v družbi,  
 • spodbujanje enakega dostopa mladih do pravic in priložnosti za zagotavljanje polne participacije v družbi, 
 • krepitev medsektorskega sodelovanja na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni z namenom doseganja potreb mladih in zagotoviti koherentne politike na področju socialnega vključevanja.

JULIJ-DECEMBER 2014: ITALIJANSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
Na Evropski mladinski konferenci so bila oblikovana vodilna vprašanja za nacionalna posvetovanja.

JANUAR-JUNIJ 2015: LATVIJSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
V tem obdobju so potekala posvetovanja na podlagi vodilnih vprašanja za nacionalna posvetovanja. 

JULIJ-DECEMBER 2015: LUKSEMBURŠKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
Oblikovanje končnih priporočil.

>>> Rezultat četrtega cikla strukturiranega dialoga:  
Resolucija Sveta o spodbujanju politične participacije mladih v demokratičnem življenju v Evropi

3. cikel strukturiranega dialoga: SOCIALNO VKLJUČEVANJE (1. 1. 2013-30. 6. 2014)

          JANUAR-JUNIJ 2013: IRSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU            
          posebna tema: kakovostno mladinsko delo           

 • prispevek kakovostnega mladinskega dela k razvoju in dobremu počutju mladih,
 • standardi kakovosti v mladinskem delu kot sredstvo za doseganje pozitivnih rezultatov mladih na področjih kot so osebni in družbeni razvoj ter pripravljenost za izobraževanje in poklicno usposabljanje itd;
 • prispevek mladinskega dela k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti v zvezi z zaposlovanjem mladih,
 • izmenjava dobrih praks in znanja na teh področjih med državami članicami.

  JUNIJ-DECEMBER 2013: LITVANSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
  posebna tema
  brezposelni mladi in mladi, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje  
 • spodbujanje socialnega vključevanja mladih, s posebnim poudarkom na brezposelnih mladih in mladih, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje (ti. skupina NEET),
 • spodbujanje medsektorskega sodelovanja kot temeljnega načela celostne politike na področju mladih,
 • izmenjava dobrih praks na področju socialnega vključevanja mladih,
 • spodbujanje sodelovanja na področju mladinske politike med mladimi iz Evropske unije ter Vzhodne Evrope in kavkaških držav.

  JANUAR-JUNIJ 2014: GRŠKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
  posebna tema: kultura in podjetništvo 
 • oblikovanje ukrepov za spodbujanje podjetniškega duha mladih in njihovega podjetništva, s posebnim poudarkom na socialnem podjetništvu in „zelenih delovnih mestih“ ter novih priložnostih na kulturnem področju, da bi pospešili socialno vključevanje vseh mladih,
 • izboljšanje dostopa mladih, zlasti tistih iz oddaljenih območij, do novih tehnologij, da bi omogočili razvoj mladih talentov in pritegnili zanimanje na področju kulture,
 • spodbujanje mladinskega dela, da bi podprli in izboljšali ustvarjalnost in podjetništvo mladih, med drugim tudi z izmenjavo dobrih praks.

>>> Rezultat tretjega cikla strukturiranega dialoga:
Resolucija o strukturiranem dialogu in socialnem vključevanju mladih

2. cikel strukturiranega dialoga: PARTICIPACIJA MLADIH (1.7.2011-30.12.2012)

         JUNIJ-DECEMBER 2011: POLJSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
         posebna tema: mladi in svet 
         Zaključki evropske mladinske konference v okviru poljskega predsedstva

 • sodelovanje med mladimi iz EU in mladimi iz držav Vzhodne Evrope in Kavkaza,
 • situacija mladih in mladinskih politik v državah Vzhodne Evrope in Kavkaza v kontekstu Prenovljenega evropskega okvira sodelovanja na področju mladine,
 • promocija vloge neformalnega učenja za mlade, ob upoštevanju Evropskega leta prostovoljnih aktivnosti in vmesne evalvacije programa Mladi v akciji.

  JANUAR-JUNIJ 2012: DANSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
  posebna tema: ustvarjalnost in inovacije 
 • pogoji za ustvarjalnost mladih, inovativnost in talent kot orodje za aktivno participacijo v družbi in večjo zaposljivost,
 • različne pobude v okviru Evropskega leta ustvarjalnosti in inovacij,
 • izmenjava dobrih praks o tem, kako vključiti več mladih v procese demokratičnega odločanja.

  JULIJ-DECEMBER 2012: CIPRSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
  posebna tema: participacija in socialno vključevanje 
  Zaključki mladinske konference v okviru Ciprskega predsedovanja
 • krepitev participacije nevladnih organizacij in mladih na splošno v odločevalskih procesih,
 • omogočanje in spodbujanje participacije mladih na lokalnih ravneh,
 • spodbujanje vključevanja vseh mladih v širše družbeno in demokratično življenje.


>>> REZULTAT DRUGEGA CIKLA STRUKTURIRANEGA DIALOGA: 
Resolucija Sveta EU of strukturiranem dialogu

1. cikel strukturiranega dialoga: ZAPOSLOVANJE MLADIH (1.1.2010-30.6.2011)

         JANUAR-JUNIJ 2010: ŠPANSKO PREDSEDOVANJU SVETU EU
         posebna tema: socialno vključevanje 
         Zaključki evropske mladinske konference v okviru španskega predsedstva EU

 • krepitev Evropskega pakta za mlade v okviru lizbonske strategije po letu 2010,
 • socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi,
 • vloga lokalnih in regionalnih oblasti v mladinski politiki,
 • sodelovanje z državami Latinske Amerike. 

  JULIJ - DECEMBER 2010: BELGIJSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU 
  posebna tema: mladinsko delo
 • mladinsko delo ter dostopnost mladinskega dela in dejavnosti za najrevnejše otroke in mladino,
 • dostop mladih do kulture. 

  JANUAR-JUNIJ 2011: MADŽARSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
  posebna tema:  participacija mladih
 • državljanstvo in participacija mladih, s poudarkom na socialnem, gospodarskem, kulturnem in političnem udejstvovanju ter človekovih pravicah,
 • prostovoljne dejavnosti mladih in njihov prispevek k razvoju lokalnih skupnosti.

>>> REZULTAT PRVEGA CIKLA STRUKTURIRANEGA DIALOGA:
Resolucija Sveta Evropske unije o strukturiranem dialogu na področju zaposlovanja mladih

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih